Nowa grupa cudzoziemców uprawniona do uzyskania polskiego dokumentu podróży

Do Ustawy o cudzoziemcach wprowadzono możliwość wydania polskiego dokumentu podróży dodatkowej grupie cudzoziemców. Dodano podstawę, w oparciu o którą polski dokument podróży będą mogli otrzymać cudzoziemcy, którzy posiadają obywatelstwo państw wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Rozporządzenie to ma także wskazywać okres, w jakim uprawnieni cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży. Dodatkowo, obywatele państw wymienionych w rozporządzeniu będą zwolnieni z konieczności opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży.

Pozostałe warunki, które muszą zostać spełnione łącznie przez  muszą spełnić osoby ubiegające się o wydanie polskiego dokumentu podróży na podstawie nowych regulacji, są następujące:

  1. cudzoziemiec utracił swój dokument podróży albo jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność albo nie posiadał on dotąd dokumentu podróży, 
  2. cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Dotychczas posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy mogli ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży tylko jeżeli uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z przebywaniem w Polsce na podstawie tzw. wizie humanitarnej. Liberalizacja przepisów w tym zakresie ma z założenia służyć poprawie sytuacji prawnej i faktycznej Białorusinów, mogących mieć problemy z otrzymaniem dokumentów na Białorusi. Opisane regulacje wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.

 

Chcesz otrzymać polski dokument podróży? Skontaktuj się z nami. Doświadczony zespół Kancelarii zapewni niezbędną pomoc oraz odpowie na wszelkie pytania.

 

Przygotował: 

Piotr Sawicki
adwokat

Kacper Sołdaczuk
asystent imigracyjny 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *