PRAWO MIGRACYJNE

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla obcokrajowców z wszystkich stron świata. Nie skupiamy się wyłącznie na Klientach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. W związku z napływającymi do Polski cudzoziemcami, kancelaria adwokacka zajmuje się także szeroko pojętymi sprawami osób przybywających do naszego kraju.

Oto niektóre z naszych usług, w których możemy Ciebie wesprzeć:

 • pomagamy uzyskać kartę pobytu,
 • doradzamy jak zalegalizować pobyt cudzoziemca i pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,
 • uzyskiwanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, tolerowany lub ze względów humanitarnych,
 • prowadzimy sprawy rozwodowe obywateli obcych krajów z obywatelami Polskimi,
 • pomagamy uzyskać status uchodźcy,
 • sporządzamy wnioski do zezwoleń na pracę oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty,
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu legalizacyjnym i sprawach o uzyskanie obywatelstwa polskiego,
 • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych,
 • służymy pomocą w rejestrowaniu firmy oraz spółek,
 • redagujemy umowy i służymy doradztwem w sprawach pozyskiwania pracy,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych, postępowaniu administracyjnym,
 • redagujemy  skargi na decyzje administracyjne do sądów,
 • służymy ogólną pomocą i doradztwem prawnym.

DLA PRACODAWCY

Wielu naszych Klientów to przedsiębiorcy, którzy zatrudniają cudzoziemców. Z uwagi na warunki ekonomiczne i związane z tym zapotrzebowanie na zagranicznych specjalistów, zatrudnianie osób nieposiadających polskiego obywatelstwa staje się coraz popularniejsze w naszym kraju. Pracodawca, który zamierza skutecznie oraz zgodnie z polskim prawem powierzać pracę takim osobom, musi spełnić szereg warunków formalnych.

zespół kancelarii w Warszawie

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PROFESJONALNEJ POMOCY POLSKIEJ KANCELARII PRAWNEJ?

Zespół doświadczonych prawników Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie pomaga przeprowadzić Klienta przez wszystkie wspomniane procesy tak, aby zatrudnienie cudzoziemca przebiegało w sposób najszybszy i zgodny z obowiązującymi w Polsce wymogami.

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej, w szczególności w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców, którzy planują legalnie zatrudniać cudzoziemców.

Wszelkie ustawy oraz rozporządzenia regulujące warunki legalnego świadczenia pracy dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa często ulegają zmianom. Nasze zadanie polega na tym, aby usprawnić procesy formalne związane z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Polski, a przy tym uwolnić Klientów od wypełniania formalności.

Naszym celem jest wyręczenie pracodawców od skomplikowanych i długich postępowań, a także wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE KANCELARII SAWICKI I WSPÓLNICY

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich procesach wymagających kontaktów z organami oraz sądami administracyjnymi. Analizujemy prawną sytuację Klienta i dopasowujemy nasze działania do jego potrzeb i wymagań. Pomagamy w interpretacji przepisów oraz ich zastosowaniu w praktyce. Świadczymy usługi prawne dla pracodawców oraz osób fizycznych, wspieramy Klientów w postępowaniach przed organami wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz innymi podmiotami.

Efektywnie obsługujemy nie tylko przedsiębiorców i osoby fizyczne, ale także agencje pracy tymczasowej, które zajmują się specjalistycznym zatrudnianiem cudzoziemców. Na prośbę Klienta dokonujemy także audytów i sprawdzamy zgodność prawną już funkcjonujących w przedsiębiorstwie zasad i procedur.

Zespół Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie wyróżnia wiedza, profesjonalizm, rzetelność i szybkość działania – oczywiście przy zachowaniu niezbędnej dokładności i staranności. Posiadamy ogromną – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną – wiedzę i umiejętności, które pozwalają na skuteczne pokonanie wszelkich trudności, jakie można napotkać przy realizacji planu zatrudniania osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

DORADZTWO PRZY ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

Z roku na rok zwiększa się liczba cudzoziemców zainteresowanych pobytem oraz pracą w Polsce. Krajowi przedsiębiorcy również coraz częściej decydują się na zatrudnianie osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się jednak z wieloma formalnościami, o których należy pamiętać, chcąc legalnie powierzać pracę obcokrajowcom.

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy usługę doradztwa prawnego przy zatrudnianiu cudzoziemców. Obejmuje ona między innymi pomoc w przygotowaniu oraz reprezentowaniu Klienta podczas składania dokumentów wymaganych przez Urząd Wojewódzki do uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz legalnego pobytu w Polsce.

Zespół specjalistów pracujących w naszej kancelarii pomoże zarówno w opracowaniu, jak i późniejszym złożeniu dokumentów w urzędzie, zajmie się prowadzeniem całej sprawy łącznie z uzupełnieniem dokumentów oraz ich odbiorem.

Oferujemy kompleksowość usług prawnych oraz wsparcie na każdym etapie przygotowywania i składania dokumentacji w odpowiednich urzędach. Nasz zespół wyróżnia rzetelność, skrupulatność oraz fachowa wiedza, która pomoże w usprawnieniu niezbędnych procesów, co będzie skutkowało szybkim i w pełni legalnym zatrudnieniem cudzoziemców w pracy w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

ZEZWOLENIE NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCA

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Nasza kancelaria prawna zajmuje się załatwianiem wszelkich formalności związanych z zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców, uprawniającymi pracodawcę do zatrudnienia osób z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli planujesz zatrudnić obcokrajowca, zapraszamy na spotkanie z naszymi prawnikami. Za pośrednictwem wykwalifikowanych specjalistów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie zdobędziesz następujące dokumenty niezbędne przy zatrudnianiu cudzoziemców:

Zezwolenie na pracę typ A

jest ono potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub oddział znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie na pracę typ B

jest ono potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca, który przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie na rzecz podmiotu, którego siedziba lub oddział znajduje się na terytorium Polski: pełnił funkcję w zarządzie osoby prawnej, prowadził sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, działał jako prokurent.

Zezwolenie na pracę typ C

które jest potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego.

Zezwolenie na pracę typ D

dokument ten jest potrzebny do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej przez pracodawcę zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce.

Zezwolenie na pracę typ E

jest potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż opisane wyżej.

Wydanie przedłużenia

Warto przy tym wiedzieć, że pracodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę każdego typu nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA KROK PO KROKU
DORADZAMY NA KAŻDYM ETAPIE ZAŁATWIANYCH FORMALNOŚCI

W celu uzyskania zezwolenia na pracę pracodawca powinien złożyć do właściwego wojewody wymienione niżej dokumenty – w szczególności:

 • kopię paszportu cudzoziemca,
 • dowód opłaty administracyjnej,
 • oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca pracodawca może zatrudnić taką osobę – zgodnie z posiadanym zezwoleniem, pod warunkiem posiadania przez nią ważnego tytułu pobytowego w Polsce, tj. odpowiedniej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy albo paszportu biometrycznego. Na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemiec może uzyskać wizę w polskim konsulacie.

W celu uzyskania dokumentu uprawniającego cudzoziemca zarówno do pracy, jak i pobytu w Polsce cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do właściwego wojewody. Zapraszamy do kontaktu.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ – ZAŁATWIMY JE ZA CIEBIE!

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy w Warszawie kompleksowo zajmuje się załatwianiem wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie Polski. Wśród nich do najważniejszych zalicza się zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, które uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca, a cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.

O uzyskanie wspomnianego zezwolenia – na pobyt czasowy i pracę – mogą ubiegać się cudzoziemcy zamierzający podjąć lub kontynuować pracę na rzecz określonego pracodawcy.

Nasi prawnicy doradzą i przeprowadzą pracodawcę przez zawiłe formalności. Bazując na posiadanej szerokiej wiedzy oraz znajomości przepisów polskiego prawa, pomogą w uzyskaniu zezwolenia koniecznego do zatrudnienia cudzoziemców. Warto wiedzieć, że w celu uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pracodawca powinien dołączyć do wniosku osoby spoza granic RP dokumenty potwierdzające:

 • zamiar powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres powyżej 3 miesięcy,
 • posiadanie środków finansowych oraz źródła dochodu niezbędnego do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy.

 

Po uzyskaniu przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pracodawca może zatrudnić go na warunkach wskazanych w uzyskanym zezwoleniu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI / NIEBIESKA KARTA / BLUE CARD

Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących się w wypełnianiu formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Polski. Wśród szeregu niezbędnych dokumentów pośredniczymy w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tak zwanej Niebieskiej Karty (Blue Card). Uprawnia ona pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca, a cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy.

O udzielenie Niebieskiej Karty mogą ubiegać się cudzoziemcy posiadający wykształcenie wyższe bądź co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

NIEBIESKA KARTA – CO TRZEBA ZROBIĆ, BY JĄ ZDOBYĆ?

Pomagamy przy formalnościach związanych z uzyskaniem przez cudzoziemca Niebieskiej Karty. Doradzamy – krok po kroku – co trzeba zrobić, aby taki dokument otrzymać. W tym celu pracodawca powinien dołączyć do wniosku cudzoziemca w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • zamiar powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, m.in. zawartą na okres przynajmniej jednego roku umowę, na podstawie której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę;
 • posiadanie środków finansowych oraz źródła dochodu niezbędnego do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy.

Po uzyskaniu przez cudzoziemca Niebieskiej Karty pracodawca może zatrudnić go na warunkach wskazanych w przedmiotowym zezwoleniu.

Zadzwoń – z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Jesteśmy kancelarią prawną z Warszawy specjalizującą się w załatwianiu szeregu dokumentów niezbędnych w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Jednym z nich jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres maksymalnie 180 dni w ciągu 12 miesięcy.

Oświadczenie o powierzeniu dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ, BY UZYSKAĆ OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI?

W celu uzyskania oświadczenia pracodawca powinien złożyć do właściwego powiatowego urzędu pracy w szczególności niżej wymienione dokumenty:

 • aktualną kopię paszportu cudzoziemca,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej,
 • oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

Po uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca może zatrudnić taką osobę zgodnie z posiadanym oświadczeniem, pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca ważnego tytułu pobytowego w Polsce. Mowa tu o odpowiedniej wizie lub zezwoleniu na pobyt czasowy bądź paszporcie biometrycznym.

WNIOSKI SKŁADANE DO URZĘDÓW

Jeżeli pracodawca będzie chciał przedłużyć okres zatrudnienia cudzoziemca – może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może uzyskać wizę w polskim konsulacie.

W celu uzyskania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pracy i pobytu w Polsce należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do właściwego wojewody. Zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCA – JAKIE BRANŻE OBEJMUJE?

Zachęcamy do skorzystania usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie. Wśród wielu naszych zadań, jakich się podejmujemy, znajduje się również uzyskiwanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

Takie zezwolenie uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy wyłącznie cudzoziemca, który ma wykonywać pracę bezpośrednio związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub zakwaterowaniem i gastronomią.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową pracodawca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy w szczególności niżej wymienione dokumenty:

 • aktualną kopię paszportu cudzoziemca,
 • dowód opłaty administracyjnej,
 • oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na warunkach wskazanych w przedmiotowym zezwoleniu – pod warunkiem posiadania przez niego ważnego tytułu pobytowego w Polsce, czyli odpowiedniej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy albo paszportu biometrycznego. Ponadto na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec może uzyskać wizę w polskim konsulacie lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy sezonowej – po złożeniu wniosku do właściwego wojewody.

Jeśli chcesz sprawnie przejść przez wszelkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, skontaktuj się z nami.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA DELEGOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KTO SKŁADA WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY?

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców delegowanych do pracy na terytorium RP. Posiadanie takiego zezwolenia przez pracownika delegowanego uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca przez cały okres delegowania, na jaki zostało uzyskane zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O udzielenie zezwolenia może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika tymczasowo delegowanego do Polski z przedsiębiorstwa zagranicznego.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca delegowanego pracodawca powinien dołączyć do wniosku w szczególności:

 • zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych oraz źródła dochodu niezbędnego do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Po uzyskaniu przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego pracodawca może zatrudnić go na warunkach wskazanych w przedmiotowym zezwoleniu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie załatwienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego, zapraszamy do naszej kancelarii!

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnia pracodawcę z siedzibą w Polsce do zatrudnienia cudzoziemca, którego stałe miejsce wykonywania pracy znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Nasza kancelaria prawna służy pomocą w zakresie przygotowania dokumentów i uzyskania stosownych zezwoleń.

O udzielenie takiego zezwolenia może się ubiegać pracodawca, który zamierza przenieść wewnątrz przedsiębiorstwa cudzoziemca zatrudnionego w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

Ponadto pracodawca zatrudniający cudzoziemca posiadającego polską kartę pobytu z adnotacją „ICT” może przenieść go do pracy wewnątrz przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia. Zapraszamy do kontaktu z nami.

JAKIE DOKUMENTY SĄ NIEZBĘDNE, ABY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE?

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca w takich okolicznościach wymaga dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających:

 • aktualne zatrudnienie oraz posiadanie przez cudzoziemca wymaganego stażu pracy w ramach danego przedsiębiorstwa,
 • możliwość przeniesienia cudzoziemca do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw z siedzibą poza UE bezpośrednio po upływie okresu przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla pracownika przeniesionego w ramach przedsiębiorstwa – dodatkowe korzyści

Po uzyskaniu przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracodawca może go zatrudniać w Polsce na warunkach wskazanych w decyzji bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia.

MOBILNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT PRACOWNIKA W RAMACH MOBILNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEJ

Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach mobilności krótkoterminowej uprawnia pracodawcę do zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „ICT” wydaną przez inny kraj Unii Europejskiej przez okres do 90 dni w ciągu kolejnych 180. Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy w Warszawie specjalizuje się w załatwianiu spraw urzędowych umożliwiających krótkoterminowe zatrudnienie pracowników w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej.

O udzielenie takiego zezwolenia może ubiegać się pracodawca, który zamierza zatrudnić w Polsce cudzoziemca przebywającego na terytorium Unii Europejskiej w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa.

W JAKICH SYTUACJACH NIE TRZEBA UBIEGAĆ SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT?

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika w ramach mobilności krótkoterminowej jednostka przyjmująca, która ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, powinna dołączyć do zawiadomienia dokumenty potwierdzające w szczególności:

 • nieprzerwane zatrudnienie cudzoziemca w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw, co pracodawca przyjmujący;
 • kapitałowe bądź organizacyjne powiązania między pracodawcami;
 • zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej.

W ramach mobilności krótkoterminowej cudzoziemiec, posiadający kartę pobytu z adnotacją „ICT” wydaną przez którekolwiek z państw członkowskich, może przebywać i być zatrudniony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni. Okres ten liczony jest oddzielnie dla każdego państwa, bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych prawników.

MOBILNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY PRACOWNIKA W RAMACH MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ?

Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach mobilności długoterminowej uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres i na warunkach wskazanych w decyzji. Nasza kancelaria prawna pomoże krok po kroku przygotować stosowne dokumenty i uzyskać niezbędne zezwolenia.

O uzyskanie takiego zezwolenia może ubiegać się pracodawca, który zamierza zatrudnić w Polsce cudzoziemca legitymującego się kartą pobytu z adnotacją „ICT” wydaną przez inny kraj Unii Europejskiej. Nasza kancelaria w Państwa imieniu zajmie się wszystkimi formalnościami.

Pracodawca, aby uzyskać zezwolenie na pobyt w ramach mobilności długoterminowej, powinien złożyć stosowny wniosek do wojewody. Do wniosku powinny być dołączone w szczególności dokumenty cudzoziemca potwierdzające:

 • ukończenie przez cudzoziemca studiów wyższych albo posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia,
 • umowę o pracę lub inny równoważny dokument będący podstawą przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w ramach mobilności długoterminowej, może przebywać i pracować w Polsce zgodnie z warunkami wskazanymi w przedmiotowym zezwoleniu, bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii w Warszawie.

ZAPROSZENIA

ZAPROSZENIE WARUNKIEM UZYSKANIA WIZY DLA CUDZOZIEMCA

Zaproszenie jest dokumentem uprawniającym pracodawcę lub kontrahenta biznesowego do otrzymania dla cudzoziemca, np. członka rodziny pracownika, dokumentu potrzebnego do uzyskania wizy na terytorium Polski. Zapewniamy pomoc oraz obsługę prawną w zakresie realizacji wszelkich formalności związanych z zaproszeniem obcokrajowca.

Zaproszenie musi zostać wpisane do ewidencji zaproszeń prowadzonej przez wojewodę. Ze stosownym wnioskiem może wystąpić osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o wpis do ewidencji zaproszeń należy w szczególności dołączyć dokumenty potwierdzające:

 • możliwość pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca, w tym wydatków związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i powrotem cudzoziemca do kraju pochodzenia,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wskazano jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca.

Cudzoziemiec, po uzyskaniu zaproszenia do Polski, może uzyskać wizę w celu przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy uwagę, że tzw. zaproszenie gościnne nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na terenie Polski.

Planujesz zaprosić cudzoziemca, którego wjazd na terytorium RP wymaga posiadania wizy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną w Warszawie. Przygotujemy niezbędne dokumenty oraz sprawnie załatwimy wszystkie formalności.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia dla pracodawców z zakresu praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców. Treść szkolenia jest zawsze indywidualnie dobierana do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Najczęściej szkolenia dotyczą obowiązków pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców dotyczących weryfikowania legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, zatrudniania w oparciu o umowę o pracę oraz na podstawie innych umów (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy B2B) i obowiązków z tym związanych oraz praktyki uzyskiwania odpowiednich zezwoleń.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Sawicki i Wspólnicy w Warszawie. Po zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną oraz potrzebami danego przedsiębiorstwa, zaproponujemy optymalny program szkolenia.

DLA CUDZOZIEMCA

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług z zakresu prawa migracyjnego, zapewniając pomoc prawną osobom przybywającym do Polski z zagranicy. Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie udziela wsparcia cudzoziemcom, którzy planują legalny pobyt na terenie Polski. W celu załatwienia niezbędnych formalności, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

KIM JEST CUDZOZIEMIEC?

Cudzoziemcem nazywamy osobę, która nie posiada obywatelstwa kraju, w którym przebywa. Jego prawa oraz obowiązki – również w zakresie dokumentacji, jaką musi posiadać – reguluje prawo każdego państwa oraz prawo międzynarodowe i wspólnotowe. Na przykład w przypadku obywateli Unii Europejskiej należy stosować się nie tylko do prawa krajowego, ale także do regulacji unijnych.

Ustawa o cudzoziemcach, art. 3 pkt 2 definiuje cudzoziemca jako osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Z jednej strony cudzoziemcem jest osoba, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale i taka, która go nie posiada. Pierwsza z nich może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do trzech miesięcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo – może to być dowód osobisty lub paszport.

OBYWATELE SPOZA UE

Natomiast obywatele państw spoza UE, chcąc przekroczyć granicę Polski, powinni posiadać nie tylko dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport), ale dodatkowo – jeśli jest wymagana – wizę, jak również niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania środki finansowe.

Obywatele państw nienależących do UE zobowiązani są do uzasadnienia celu oraz warunków swojego przyjazdu do Polski, powinni posiadać wystarczające środki na swoje utrzymanie (wysokość tych środków reguluje minister ds. wewnętrznych z ministrem spraw zagranicznych), a także muszą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, które obowiązuje na terytorium RP.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

DORADZTWO DLA CUDZOZIEMCÓW

W Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczymy kompleksowe usługi związane z doradztwem prawnym dla cudzoziemców. Nasi Klienci nie muszą martwić się o formalności – doradzamy na każdym etapie postępowania.

Kancelaria zajmuje się wszystkimi procesami dotyczącymi imigracji w taki sposób, by zminimalizować uczestnictwo w nich samego cudzoziemca. Dbamy o to, by nasi Klienci nie odczuli w żadnym stopniu trudności związanych z uzyskaniem niezbędnych dokumentów.

Pomagamy przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę oraz pobytów czasowych w celach zawodowych – również dla zawodów wymagających wysokich kwalifikacji.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną również w uzyskaniu:

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta studiów ukończonych na terytorium RP,
 • zezwolenia na pobyt czasowy dla doktoranta,
 • zezwolenia na pobyt z małżonkiem lub konkubentem, będącym obywatelem RP,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w ramach mobilności krótko- i długoterminowej związanej z pracą w kadrze kierowniczej, specjalistycznej, a także w celu odbycia stażu (w wyniku przeniesienia wewnątrz jednego przedsiębiorstwa),
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenia na czasowy, krótkotrwały pobyt w kraju uwarunkowany szczególnymi okolicznościami,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • świadczenia pieniężnego dla osób posiadających Kartę Polaka,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • statusu uchodźcy,
 • ochrony uzupełniającej,
 • uznania za obywatela polskiego oraz nadania polskiego obywatelstwa przez Prezydenta,
 • a także w rejestracji pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin.

Od lat wspieramy cudzoziemców, którzy chcą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym z powyższych procesów zależy nam na zminimalizowaniu udziału cudzoziemca tak, by ten nie musiał przejmować się nadmiarem zbędnych formalności. Wyróżnia nas szybkość i skuteczność w osiąganiu wyznaczonych celów. Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

POBYT CZASOWY

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Nasza kancelaria w Warszawie świadczy usługi prawne w zakresie prawa migracyjnego. Pomagamy cudzoziemcom między innymi w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Uprawnia ono cudzoziemca do podjęcia pracy na rzecz wskazanego w decyzji pracodawcy oraz do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Warto wiedzieć, że do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawniony jest cudzoziemiec zamierzający podjąć lub kontynuować pracę na rzecz określonego pracodawcy.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii – zajmujemy się wszystkimi formalnościami i doradzamy na każdym etapie postępowania.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA PRZEZ CUDZOZIEMCA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ W POLSCE

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • powierzenie pracy przez pracodawcę,
 • brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy albo dokumenty, potwierdzające zwolnienie z obowiązku przedłożenia informacji starosty,
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może m.in.:

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dalej: Niebieska Karta) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy.

O udzielenie Niebieskiej Karty mogą ubiegać się cudzoziemcy posiadający wykształcenie wyższe bądź co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie – udzielimy wszelkich informacji na temat Niebieskiej Karty dla cudzoziemców, doradzimy i pomożemy w kwestii zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju, w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji.

Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych albo potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy.

CO DAJE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI?

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może m.in.:

Udzielamy porad prawnych w zakresie pobytu czasowego cudzoziemców na terenie Polski. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną w Warszawie.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH

Udzielamy porad prawnych i pomagamy cudzoziemcom, którzy zamierzają kształcić się na polskich uczelniach wyższych. Informujemy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji na studiach.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach polskiej uczelni wyższej uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez okres:

 • do 15 miesięcy przy pierwszym zezwoleniu,
 • trwania studiów, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata przy kolejnym zezwoleniu.

Do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach uprawnieni są cudzoziemcy, których celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja nauki na stacjonarnych studiach wyższych, przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki na stacjonarnych studiach polskiej uczelni wyższej,
 • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach może m.in.:

 • pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy, bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej w Warszawie.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA ABSOLWENTA STUDIÓW UKOŃCZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni uprawnia cudzoziemca do jednorazowego pobytu w Polsce przez okres 9 miesięcy. Do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni uprawniony jest cudzoziemiec będący absolwentem polskiej uczelni, poszukujący na terytorium Polski pracy lub planujący rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na polskiej uczelni, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające m.in.:

 • ukończenie studiów wyższych na polskiej uczelni, tj. dyplom ukończenia studiów,
 • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni może m.in.:

 • przebywać na terytorium Polski legalnie w celu poszukiwania pracy po ukończeniu studiów wyższych na polskiej uczelni,
 • poszukiwać pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów wyższych na polskiej uczelni,
 • rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Polski,
 • pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Warszawie. Zachęcamy do kontaktu – nasi prawnicy udzielą wszelkich informacji związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca – absolwenta polskiej uczelni.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA DOKTORANTA

Zezwolenie na pobyt czasowy dla doktoranta uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez okres:

 • jeżeli cudzoziemiec podejmuje studia doktoranckie w trybie stacjonarnym:
  • do 15 miesięcy przy pierwszym zezwoleniu,
  • trwania studiów nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata przy kolejnym zezwoleniu,
 • jeżeli cudzoziemiec podejmuje studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym – na okres nieprzekraczający 1 roku.

Doradzamy przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy dla doktoranta – zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej oferowanej przez specjalistów w naszej kancelarii w Warszawie.

Warto wiedzieć, że do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla doktoranta uprawniony jest cudzoziemiec podejmujący studia doktoranckie w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla studenta studiów doktoranckich cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • przyjęcie lub kontynuację studiów;
 • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia,
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy dla doktoranta (obowiązuje wyłącznie w przypadku uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich) może pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy, bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY Z OBYWATELEM POLSKI

POBYT Z MAŁŻONKIEM

Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie udzielają cudzoziemcom porad prawnych w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z małżonkiem. Takie zezwolenie uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Warto wiedzieć, że o udzielenie tego zezwolenia mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski razem z małżonkiem, obywatelem Polski (także nielegalnie).

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z obywatelem Polski, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • zawarcie małżeństwa,
 • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy z małżonkiem obywatelem Polski może m.in.:

 • pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
 • uzyskać obywatelstwo polskie (wstawić link przenoszący do Obywatelstwo polskie),
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich

POBYT Z KONKUBENTEM

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Warszawie. Doradzamy cudzoziemcom przebywającym w Polsce z konkubentem, w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju.

Zezwolenie na pobyt czasowy z obywatelem Polski uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat. O udzielenie tego zezwolenia mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski z konkubentem będącym obywatelem Polski.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy z obywatelem Polski, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego,
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy z obywatelem Polski, może m.in. ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU POŁĄCZENIA SIĘ Z RODZINĄ

Udzielamy porad prawnych cudzoziemcom ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu połączenia z rodziną. Zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.

O udzielenie tego zezwolenia dla członków swojej rodziny mogą się ubiegać cudzoziemcy, posiadający zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, a także po spełnieniu pewnych warunków – czasowy, lub cudzoziemcy, którym został nadany status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Istotne jest to, że wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną może być złożony bez obecności na terytorium RP członka rodziny, którego wniosek dotyczy.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • powiązania rodzinne np. akt małżeństwa lub akt urodzenia,
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną może m.in. pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Warszawie.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnia cudzoziemca zatrudnionego poza terytorium Unii Europejskiej do tymczasowego pobytu i wykonywania pracy w Polsce przez określony czas, uzależniony od zajmowanego przez cudzoziemca stanowiska i formy zatrudnienia. Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu takiego zezwolenia.

Warto wiedzieć, że o udzielenie zezwolenia może ubiegać się jednostka przyjmująca (np. spółka z siedzibą w Polsce lub oddział zagranicznej spółki w Polsce), w której cudzoziemiec ma być zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, czasowo skierowanemu przez pracodawcę macierzystego (np. spółkę zagraniczną) do pracy w jednostce przyjmującej, której siedziba znajduje się w Polsce.

Nasi prawnicy pomagają w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w RP w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania zezwolenia na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa pracodawca powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty cudzoziemca potwierdzające:

 • ukończenie studiów wyższych albo posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia,
 • zawarcie umowy o pracę lub posiadanie innego równoważnego dokumentu będącego podstawą przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na warunkach określonych w tym zezwoleniu, bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na pracę. Ponadto, cudzoziemiec posiadający kartę pobytu z adnotacją “ICT” może korzystać z mobilności krótko- i długoterminowej w innych krajach Unii Europejskiej.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Sawicki i Wspólnicy w Warszawie – udzielimy rzetelnej informacji w sprawie procedury uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

MOBILNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach mobilności krótkoterminowej uprawnia cudzoziemca zatrudnionego w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty albo pracownika odbywającego staż, skierowanego przez pracodawcę macierzystego (np. spółkę zagraniczną) w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do pracy w Polsce bez obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na pobyt i pracę. Nasi specjaliści udzielą rzetelnej informacji na temat procedury uzyskania takiego zezwolenia.

O udzielenie tego zezwolenia może ubiegać się cudzoziemiec zatrudniony w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w którymkolwiek z państw członkowskich UE, państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i posiadający wydaną przez to państwo kartę pobytu z adnotacją “ICT”.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika w ramach mobilności krótkoterminowej, jednostka przyjmująca mająca siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, powinna złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej.

Do zawiadomienia pracodawca powinien dołączyć w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • nieprzerwane zatrudnienie cudzoziemca w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw, co pracodawca przyjmujący z siedzibą w Polsce,
 • kapitałowe bądź organizacyjne powiązania między pracodawcami,
 • zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej.

W ramach mobilności krótkoterminowej cudzoziemiec posiadający kartę pobytu z adnotacją “ICT” wydaną przez którekolwiek państwo członkowskie, legitymuje się jednocześnie prawem pobytu i pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez okres wynoszący do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni, liczonych oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego.

Mobilność krótkoterminowa nie stanowi odrębnego rodzaju zezwolenia pobytowego, nie wiąże się także z uzyskaniem polskiej karty pobytu.

Zapraszamy do współpracy – udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących czasowego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, w ramach mobilności krótkoterminowej.

MOBILNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach mobilności długoterminowej uprawnia cudzoziemca do pobytu i wykonywania pracy w Polsce przez okres przekraczający 90 dni.

Nasza kancelaria w Warszawie zajmuje się między innymi uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt czasowy w ramach mobilności długoterminowej pracownika. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

O udzielenie tego zezwolenia może ubiegać się jednostka przyjmująca (np. spółka z siedzibą w Polsce lub oddział zagranicznej spółki w Polsce), w której cudzoziemiec posiadający kartę pobytu z adnotacją “ICT” wydaną przez inne państwo UE ma być zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat obowiązujących w Polsce procedur, zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie.

W celu uzyskania zezwolenia w ramach mobilności długoterminowej pracodawca powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty cudzoziemca potwierdzające:

 • ukończenie przez cudzoziemca studiów wyższych albo posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia,
 • umowę o pracę lub inny równoważny dokument będący podstawą przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski,

Mobilność długoterminowa a prawa pracownika z zagranicy

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w ramach mobilności długoterminowej, cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA DELEGOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy kompleksowe usługi związane z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Z naszą pomocą cudzoziemiec delegowany może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. Taki dokument uprawnia cudzoziemca do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres delegowania wskazany w zezwoleniu, który wynosić może maksymalnie 36 miesięcy.

O udzielenie tego zezwolenia może ubiegać się zarówno cudzoziemiec zatrudniony na terytorium państw Unii Europejskiej, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, jak i ten, którego pracodawca delegujący ma siedzibę w państwie trzecim.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie zezwolenia na pracę, jeżeli nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia,
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego jest uprawniony do pobytu i pracy na terytorium Polski bez konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej uprawnia cudzoziemca do pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres maksymalnie 3 lat. Nasza kancelaria w Warszawie pomoże w załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

O udzielenie takiego zezwolenia może się ubiegać cudzoziemiec, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą jako:

 • indywidualny przedsiębiorca,
 • członek zarządu lub wspólnik spółki, którą utworzył lub której udziały nabył,
 • komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • prokurent.

Cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające:

 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, musi spełnić określone warunki dotyczące w szczególności osiągniętego dochodu, zatrudnienia pracowników lub posiadania środków przyczyniających się do wzrostu inwestycji, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej może m.in.:

 • prowadzić działalność gospodarczą, określoną w decyzji, przez okres ważności zezwolenia,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoim bliskim (wstawić link przenoszący do Zaproszenia i link przenoszący do Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną).

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Warszawie – udzielimy wszelkich informacji oraz pomożemy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O udzielenie tego zezwolenia może się ubiegać cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Polski (także nielegalnie), jeżeli:

 • jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej (np. został wezwany do stawiennictwa na rozprawie sądowej),
  lub
 • obecność cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista (np. jego stan zdrowia wymaga leczenia na terytorium Polski),
  lub
 • obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej (np. orzeczono zakaz opuszczania kraju w związku z postępowaniem karnym, cudzoziemiec jest świadkiem w sprawie karnej lub administracyjnej).

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku przede wszystkim dokumenty potwierdzające zaistniałe szczególne okoliczności.

Cudzoziemiec, po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski, jest uprawniony do pobytu w Polsce przez okres niezbędny do realizacji celu pobytu.

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, decyzja o zobowiązaniu do powrotu nie może zostać wydana, a wcześniej wydane decyzje w tym zakresie w większości przypadków nie podlegają wykonaniu do czasu upływu terminu ważności zezwolenia. Oznacza to, że pomimo uprzedniego wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, cudzoziemiec przez cały okres, na który zezwolenie zostało udzielone może swobodnie przekroczyć granicę Polski.

Należy jednak pamiętać, iż pobyt w Polsce na podstawie tego zezwolenia nie może stanowić podstawy do procesu dalszej legalizacji pobytu, tj. ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na inny cel, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt stały.

Zapraszamy do Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie – pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

POBYT STAŁY DLA CUDZOZIEMCA

Prawnicy Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczą usługi w zakresie pobytu stałego oraz pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Osoba ubiegająca się o udzielenie pobytu stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej powinna osobiście złożyć stosowny wniosek najpóźniej do ostatniego dnia legalnego pobytu.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wojewodzie wyznaczonemu na danym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy osobą ubiegającą się o nadanie powyższych statusów jest osoba małoletnia, wówczas odpowiednie dokumenty wraz z wnioskiem składają rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni.

Każdy cudzoziemiec, który składa taki wniosek ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej związanej ze sprawą oraz wydaniem stosownego dokumentu. Każdy cudzoziemiec, którego postępowanie administracyjne zostało zakończone pozytywną decyzją otrzymuje kartę pobytu, która obowiązuje przez okres pięciu lat w przypadku rezydenta długoterminowego UE lub dziesięciu lat w przypadku pobytu stałego od momentu jej wydania.

Zapraszamy do kontaktu – nasza kancelaria w Warszawie świadczy kompleksową pomoc w uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów.

Nasza kancelaria prawna w Warszawie pomaga w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały, które to uprawnia cudzoziemca do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce na czas nieokreślony.

Warto wiedzieć, że o udzielenie tego zezwolenia mogą się ubiegać określone grupy cudzoziemców zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe:

 • osoby o polskim pochodzeniu, które przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie przez co najmniej jednego z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków narodowości polskiej oraz dokumenty wskazujące na związek z polskością;
 • małżonkowie obywateli polskich, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  • pozostają w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  • bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywali nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonym w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • dzieci cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostające pod jego władzą rodzicielską, pod warunkiem, że:
  • urodziły się po udzieleniu rodzicowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
   albo
  • urodziły się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica lub w okresie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej;
 • posiadacze ważnej Karty Polaka, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające zamiar osiedlenia w Polsce na stałe;
 • dzieci obywatela polskiego pozostające pod jego władzą rodzicielską;
 • osoby, którym udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu;
 • ofiary handlu ludźmi, które przedstawią dokumenty potwierdzające:
  • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały co najmniej 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
  • współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi;
  • obawy przed powrotem do kraju pochodzenia;
 • osoby przebywające w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywały nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby przebywające w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie jej zezwolenia na pobyt stały przebywały nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat w związku z posiadaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

UPRAWNIENIA DLA CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY W POLSCE

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały może m.in.:

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Warszawie.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTĘ POLAKA

Świadczenie pieniężne to pomoc finansowa Skarbu Państwa dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka w celu pokrycia kosztów przeprowadzki do Polski i utrzymania się w Polsce. Nasza kancelaria w Warszawie oferuje pomoc prawną w procesie uzyskania świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane tylko osobom, które wystąpiły z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka i w ramach postępowania administracyjnego uzyskały decyzję pozytywną.

W celu uzyskania świadczenia pieniężnego cudzoziemiec powinien złożyć do właściwego wojewody wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, załączając do niego dokumenty potwierdzające fakt przebywania przez siebie i członków swojej rodziny objętych wnioskiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA CUDZOZIEMCA – JAKA KWOTA PRZYSŁUGUJE OSOBOM Z ZAGRANICY

Świadczenie pieniężne wynosi:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na cudzoziemca i jego małżonka, a także równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską cudzoziemca i jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej uprawnia cudzoziemca do pobytu i wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas nieokreślony.

O udzielenie tego zezwolenia mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Nasi prawnicy udzielą wszelkich informacji oraz pomogą w uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1,
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZEZWOLENIE NA POBYT W POLSCE REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia rezydenta długoterminowego UE może m.in.:

 • pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
 • zalegalizować pobyt swoim bliskim (wstawić link przenoszący do Zaproszenia i link do Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną),
 • uzyskać obywatelstwo polskie (wstawić link przenoszący do Obywatelstwo polskie).

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie – zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Udzielimy pomocy prawnej w sprawach dotyczących cudzoziemców w Polsce.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

POBYT OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN / POBYT OBYWATELI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII PÓŁNOCNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PO BREXICIE

PRAWO POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie oferują profesjonalną pomocą prawną związaną z pobytem obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, a także pobytem obywateli Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin na terenie Polski.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej (dalej: “obywatel Unii Europejskiej”) posiada prawo swobodnego przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo przebywania bez jakichkolwiek ograniczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Przed upływem 3-miesięcznego okresu pobytu obywatel Unii Europejskiej zobowiązany jest do zarejestrowania swojego pobytu. Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie pomogą w formalnościach z tym związanych. Zachęcamy do kontaktu z nami.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY PROCESIE REJESTRACJI POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

W celu zarejestrowania pobytu, obywatel Unii Europejskiej powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające, że:

 • jest się czynnym zawodowo,
 • można samodzielnie pokryć koszty swojego pobytu,
 • studiuje się lub odbywa się szkolenie zawodowe,
 • jest się małżonkiem lub partnerem obywatela polskiego.

Potwierdzeniem zarejestrowania pobytu cudzoziemca-obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zaświadczenie, które otrzymuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu.
Nasza kancelaria prawna w Warszawie pomaga cudzoziemcom w załatwianiu formalności związanych z pobytem na terenie Polski. Zapraszamy.

PRAWO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ

 

Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem UE może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy (jeśli są do jej posiadania zobligowani). Jednak przed upływem 3-miesięcznego okresu pobytu członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem Unii Europejskiej zobowiązany jest do uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Zapraszamy do Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie, pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności.

W celu uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE członek rodziny obywatela UE niebędący członkiem UE powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty wskazujące, że jest się członkiem rodziny tego obywatela, np. dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa.

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się maksymalnie na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRAWO STAŁEGO POBYTU OBYWATELA UE

Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie doradzają cudzoziemcom w sprawach związanych z pobytem na terenie Polski. Warto wiedzieć, że obywatel Unii Europejskiej po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie.

PRAWO STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM UE

Członek rodziny niebędący obywatelem UE po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE, uzyskuje kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, którą wydaje się na 10 lat.

W celu uzyskania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, członek rodziny obywatela UE powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające, że zarówno on, jak i obywatel UE przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez 5 lat.

Oferujemy pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, zapraszamy do naszej kancelarii prawnej w Warszawie.

POBYT OBYWATELI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PO BREXICIE

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin (dalej: “obywatele UK i członkowie ich rodzin”) zgodnie z Umową o Wystąpieniu zawartą pomiędzy Unią Europejską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w okresie przejściowym trwającym do dnia 31 grudnia 2020 r. objęci byli tymi samymi przepisami określającymi prawo pobytu na terytorium innych państw członkowskich UE, co obywatele Unii Europejskiej.

Beneficjenci Umowy wystąpienia a prawo ich pobytu w Polsce

Na dotychczasowych warunkach obywatele UK oraz członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu w Polsce, jeśli po zakończeniu okresu przejściowego:

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem UE na podstawie prawa pobytu uzyskanego przed zakończeniem okresu przejściowego,
 • w dalszym ciągu zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Będą to tzw. “beneficjenci Umowy Wystąpienia”.

Po upływie okresu przejściowego osoby te od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. będą miały możliwość składania wniosków o wydanie nowych dokumentów pobytowych zawierających adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

Wobec obywateli UK oraz członków ich rodzin niebędących beneficjentami Umowy o Wystąpieniu, którzy od dnia 1 stycznia 2020 r. (tj. po upływie okresu przejściowego) będą chcieli zalegalizować swój pobyt po przybyciu do Polski, stosowane będą regulacje zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach odnoszące się do obywateli państw trzecich. Oznacza to, że po zakończeniu okresu przejściowego osoby te będą musiały ubiegać się o uzyskanie stosownych wiz i zezwoleń na pobyt, aby legalnie przebywać na terytorium Polski. Jeżeli ich pobyt nie będzie przekraczać 3 miesięcy i będą oni przybywać do Polski w celach turystycznych, wtedy będą oni mogli przebywać na tym terytorium bez obowiązku uzyskania wiz i zezwoleń na pobyt.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z aktualnym stanem prawnym, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP

Każdy człowiek uprawniony jest do korzystania, bez dyskryminacji, z przysługujących mu praw i wolności. Historia zna jednak nierzadkie przypadki, kiedy prawa i wolności ludzi naruszano i łamano, a osoby dotknięte niesprawiedliwościami musiały opuszczać swe domy w poszukiwaniu miejsc, w których mogły mieszkać bez obawy o swoje życie. Niestety, tego typu sytuacje mają miejsce i w czasach współczesnych. Obowiązujące prawo, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, zapewnia ww. osobom możliwość uzyskania schronienia w państwach, do których zawnioskują o udzielenie ochrony.

Cudzoziemcy w Rzeczypospolitej Polskiej mogą uzyskać tzw. ochronę międzynarodową. W ramach ochrony międzynarodowej można wyróżnić status uchodźcy oraz ochronę uzupełniającą.
Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie doradzają także w sprawach ochrony międzynarodowej cudzoziemców wnioskujących o jej udzielenie na terenie Polski.

STATUS UCHODŹCY

Do uzyskania statusu uchodźcy uprawniony jest cudzoziemiec, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu:

 • rasy,
 • religii,
 • narodowości,
 • przekonań politycznych,
 • przynależności do określonej grupy społecznej,
  – nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Cudzoziemcowi, który uzyska status uchodźcy wydaje się Genewski Dokument Podróży ważny przez okres 2 lat od dnia wydania, a także kartę pobytu ważną przez okres 3 lat od dnia wydania.
Jeśli masz pytania dotyczące statusu uchodźcy, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią w Warszawie.

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA

Do uzyskania ochrony uzupełniającej uprawniony jest cudzoziemiec, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, a powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko poważnej krzywdy przez:

 • orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
 • tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
 • poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego,
  – i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Cudzoziemcowi, któremu udzielono ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę pobytu ważną przez okres 2 lat od dnia wydania. Ponadto, cudzoziemiec ma prawo do uzyskania polskiego dokumentu podróży. W sprawach związanych z ubieganiem się o kartę pobytu i polski dokument podróży, zapraszamy do Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

PRAWA CUDZOZIEMCA PO UZYSKANIU STATUSU UCHODŹCY LUB OCHRONY UZUPEŁNIAJĄCEJ

Cudzoziemiec, któremu przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą może m.in.:

 • pracować u dowolnego pracodawcy na tych samych zasadach co obywatele polscy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele polscy,
 • wyjeżdżać poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w tym podróżować do innych państw strefy Schengen bez konieczności uzyskania wizy. Pobyt w innych państwach strefy Schengen bez konieczności uzyskania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w okresie wynoszącym 180 dni,
 • uzyskać pomoc w formie Indywidualnego Programu Integracji,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich (wstawić link przenoszący do Zaproszenia i link do Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną),
 • uzyskać pobyt stały, jeśli przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia udzielenia mu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (wstawić link przenoszący do Zezwolenia na pobyt stały).

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

OBYWATELSTWO POLSKIE

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – to jeden ze sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca. Nasza kancelaria pomaga cudzoziemcom w jego uzyskaniu – zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami w Warszawie.

O nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy mogą udowodnić szczególny związek z Polską i polskością.

Do wykazania tych okoliczności, potrzebne są w szczególności dokumenty potwierdzające m.in.:

 • działalność społeczną na rzecz obywateli polskich i osób zamieszkujących w Polsce,
 • odznaki i nagrody państwowe,
 • działalność polityczną na rzecz rozwoju Polski oraz jej reprezentacji za granicą,
 • zamiar osiedlenia się na terytorium Polski,
 • pobyt w Polsce,
 • pobyt rodziny w Polsce.

W celu uzyskania obywatelstwa polskiego cudzoziemcy powinni złożyć – za pośrednictwem wojewody lub polskiego konsula, wniosek skierowany do Prezydenta RP oraz przedstawić dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

PRAWA CUDZOZIEMCÓW A UZYSKANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Cudzoziemcy po uzyskaniu obywatelstwa polskiego nabywają jednocześnie obywatelstwo Unii Europejskiej – mogą swobodnie przemieszczać się i podejmować zatrudnienie w obrębie państw członkowskich UE. Nabycie obywatelstwa polskiego nie powoduje automatycznie utraty poprzedniego obywatelstwa, chyba że umowy dwustronne wskazują inaczej.

Ponadto cudzoziemcy po uzyskaniu obywatelstwa polskiego mogą także:

 • pracować u dowolnego pracodawcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoim bliskim (wstawić link do przenoszący Zaproszenia i link do Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną),
 • nabywać nieruchomość bez przeprowadzenia sformalizowanej procedury uzyskania zezwolenia.

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Uznanie za obywatela polskiego to jeden ze sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców, którzy długotrwale przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub spełniają warunki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim.

Uznanie za obywatela polskiego – kto może się o nie ubiegać?

O uznanie za obywatela polskiego przez właściwego wojewodę mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

 • przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały co najmniej 1 rok,
 • przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE co najmniej 2 lata,
  są małoletnimi dziećmi objętymi wnioskiem rodzica o uznanie za obywatela polskiego.

Do wniosku o uzyskania obywatelstwa polskiego cudzoziemcy powinni załączyć m.in:

 • odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • decyzje zezwalającą na stały pobyt, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce,
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.

Cudzoziemcy po uzyskaniu obywatelstwa polskiego nabywają jednocześnie obywatelstwo Unii Europejskiej – mogą swobodnie przemieszczać się i podejmować zatrudnienie w obrębie państw członkowskich UE. Uzyskanie obywatelstwa polskiego nie powoduje automatycznej utraty poprzedniego obywatelstwa, chyba że umowy dwustronne wskazują inaczej.

PRAWA CUDZOZIEMCA Z OBYWATELSTWEM POLSKIM

Ponadto cudzoziemiec po uzyskaniu obywatelstwa polskiego może także:

 • pracować u dowolnego pracodawcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoim bliskim (wstawić link do Zaproszenia i link do Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną),
 • nabywać nieruchomość bez przeprowadzenia sformalizowanej procedury uzyskania zezwolenia.

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy pomoc także w sprawach związanych z uznaniem cudzoziemca za obywatela polskiego. Zapraszamy na spotkanie do naszej kancelarii.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

STRAŻ GRANICZNA

Straż Graniczna prowadzi sprawy dotyczące kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem prowadzonych kontroli jest również ustalenie, czy pracodawca zatrudniający cudzoziemców posiada odpowiednie uprawnienia do zatrudnienia cudzoziemców.

Prawnicy naszej kancelarii w Warszawie szczególną uwagę zwracają na pomoc naszym klientom w sprawach, gdzie jest niezbędne natychmiastowe działanie, w szczególności przy zatrzymaniu i doprowadzeniu do placówki Straży Granicznej. Misją Kancelarii Sawicki i Wspólnicy jest profesjonalne wsparcie Klientów na każdym etapie postępowania przed Strażą Graniczną.

Reprezentujemy Klientów przed:

 • Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rodzaje spraw, w których prawnicy udzielą pomocy prawnej to:

 • zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustalenie celu wjazdu cudzoziemca,
 • ustalenie celu pobytu cudzoziemca,
 • kontrola legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kontrola legalności pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kontrola legalności pracy członków zarządu i komplementariuszy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, spółkach komandytowych.

SPORZĄDZANIE PISM:

 • wniosków o cofnięcie zakazów ponownego wjazdu, odwołań od decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej, wznowień postępowań i stwierdzenie nieważności decyzji w sprawach o zobowiązanie do powrotu i zakazów ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wniosków o wydanie zaświadczeń z Systemu Informacyjnego Schengen, wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, usunięcia wyżej wymienionych danych z Systemu Informacyjnego Schengen i wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
 • skarg na decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje o zakaz ponownego wjazdu, zobowiązania do opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej,

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU:

 • udział w przesłuchaniach w sprawie o kontrolę legalności pobytu i pracy pracowników podmiotu zatrudniającego, w szczególności wnoszenia zastrzeżeń do protokołów kontroli, zapoznawanie się z aktami i ustalenia wysokości kary z funkcjonariuszami Straży Granicznej,
 • udział w przesłuchaniach w sprawie o zobowiązanie do powrotu, kontroli legalności pobytu, kontroli legalności pracy, celu wjazdu i celu pobytu.

Wyżej wymienione, to jedynie przykładowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w zakresie prawa cudzoziemców. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo cudzoziemców obejmuje niezmiernie szeroką regulację. Zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt