Prawo karne

Celem Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej z obszaru prawa karnego. Profesjonalny zespół prawników kancelarii oferuje natychmiastową pomoc, zabezpieczając interesy Klientów. Prowadzimy sprawy karne na każdym etapie postępowania.

Wsparcie i pomoc prawna kancelarii

Nasze wsparcie obejmuje pomoc i działanie podczas postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania odwoławczego, a także podczas postępowania nadzwyczajnego i wykonawczego. Dodatkowo zapewniając kompleksowość oferowanych przez nas usług, reprezentujemy Klientów przed organami ścigania, sądami oraz organami postępowania wykonawczego. Przez cały czas postępowania podejmujemy się wszelkich możliwych działań, by zabezpieczyć dobro naszych Klientów.

Nasze działania obejmują także:

 • sporządzanie stosownych wniosków oraz pism procesowych,
 • reprezentację na każdym stadium postępowania karnego,
 • bieżące informowanie Klientów.

Zachowujemy najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług, nieustannie pogłębiamy nasze kompetencje. Wiemy, że czas, w którym toczy się postępowanie, wymaga przemyślanych i rozważnych kroków, dlatego do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, dogłębnie ją analizując. Udzielamy pomocy również w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych, takich jak areszt, zakaz, nadzór, itp.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Zespół Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy składający się z doświadczonych prawników specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa karnego dołoży wszelkich starań, by chronić bezpieczeństwo i interesy Klientów. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Warszawie.

prawo karne

Ponad 10-letnie doświadczenie i wiedza zespołu Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy w Warszawie pozwalają na prowadzenie nawet najtrudniejszych spraw karnych.

Szczególną uwagę zwracamy na pomoc naszym Klientom w sprawach, gdzie jest niezbędne natychmiastowe działanie. W szczególności przy zatrzymaniach i postępowaniach w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Celem naszej kancelarii jest profesjonalne wsparcie Klientów na każdym etapie postępowania karnego, karnoskarbowego i wykroczeniowego, to jest:

  • postępowania przygotowawczego – na tym etapie organ ścigania ma za cel ustalić sprawcę oraz zabezpieczyć dowody.
  • postępowania przed sądem pierwszej instancji:
   • postępowanie przejściowe – na tym etapie sąd sprawuje kontrolę formalną i merytoryczną aktu oskarżenia i rozpatruje złożone przez prawników wnioski dowodowe oraz orzeka co do środków zabezpieczających,
   • rozprawa główna – na tym etapie sąd przeprowadza czynności organizacyjno-porządkowe, przeprowadza postępowanie dowodowe, udzielanie głosom stron oraz co do zasady ogłasza wyrok,
   • czynności końcowe – na tym etapie sąd wydaje w razie konieczności postanowienia o uzupełnieniu wyroku lub modyfikacji wyroku oraz doręcza odpisy wyroku.
  • postępowania odwoławczego – na tym etapie sąd rozpoznaje apelację od wyroku lub zażalenie na postanowienie. Sąd może uchylić, zmienić zaskarżone postanowienie lub orzeczenie lub odmówić przyjęcia, odrzucić oraz utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie lub postanowienie.
  • postępowania nadzwyczajnego:
   • kasacja – skarga kasacyjna może być wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego w przypadku zaistnienia bezwzględnej podstawy uchylenia orzeczenia lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia lub postanowienia,
   • wniosek o wznowienie postępowania – wniosek o wznowienie postępowania może zostać złożony w przypadku ujawnienia się nowych faktów lub dowodów wskazujących na niepopełnienie czynu przez skazanego, wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w kwestii zapadłego orzeczenia lub zapadnie orzeczenie organu międzynarodowego i wynika potrzeba wznowienia postępowania,
   • skarga na wyrok sądu odwoławczego – na tym etapie Sąd Najwyższy rozpatruje skargę na kasatoryjny wyrok sądu II instancji, który przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.
  • postępowania wykonawczego – na tym etapie zostaje spełniona funkcja egzekucyjna, polegająca na wykonywaniu prawomocnych wyroków skazujących oraz na usuwaniu skutków skazania i łagodzenia jego konsekwencji prawnych.

  Reprezentujemy Klientów przed:

  • organami ścigania:
   • Policją,
   • Prokuraturą Rejonową, Prokuratura Okręgowa, Prokuratura Regionalna,
   • Centralnym Biurem Antykorupcyjnym,
   • Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
   • Strażą Graniczną,
   • Służbą Celno-Skarbowa,
  • sądami:
   • sądami powszechnymi,
   • Sądem Najwyższym,
  • organami postępowania wykonawczego:
   • sądem I instancji,
   • sądem penitencjarnym,
   • dyrektorem zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
   • Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

   

 

 • Zespół profesjonalnych prawników udziela pomocy prawnej poprzez:
  • sporządzanie pism procesowych:
   • wniosków o zmianę lub uchylenia środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, poręczenia społecznego, dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, zabezpieczeniu paszportu,
   • wniosków o wydanie rzeczy zabezpieczonych, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach,
   • wniosków o umorzenie postępowania, o warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego,
   • środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosków o wznowienie postępowań, sprzeciwów od wyroku zaocznego, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o umorzenie postępowań w przypadku naprawienia przez sprawcę szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
   • zawiadomień o popełnieniu przestępstw, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowień o umorzeniu dochodzenia/śledztwa,
   • wniosków o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o wymierzenie wyroków łącznych, umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty, zwolnień z odbycia kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną.
  • udział w postępowaniach w charakterze:
   • obrońcy podejrzanego, obrońcy oskarżonego, obrońcy skazanego, pełnomocnika świadka, powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika interwenienta, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika osoby odpowiedzialnej posiłkowo.

  Rodzaje spraw, w których prawnicy udzielą pomocy prawnej:

  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
   • jazda pod wpływem alkoholu
   • spowodowanie rozstroju zdrowia,
   • udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia,
   • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • spowodowanie wypadku komunikacyjnego,
   • prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia,
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
   • fałszerstwo dokumentów,
   • poświadczenie nieprawdy,
  • inne przestępstwa i wykroczenia:
   • posiadanie narkotyków,
   • handel narkotykami,
  • przestępstwa przeciwko mieniu:
   • kradzież,
   • kradzież z włamaniem,
   • rozbój,
   • kradzież rozbójnicza,
   • wymuszenie rozbójnicze,
   • przywłaszczenie,
  • sprawy karne gospodarcze:
   • działanie na szkodę spółki,
   • oszustwa finansowe,
   • łapownictwo,
  • sprawy karnoskarbowe:
   • przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami:
    • wyłudzenie pozwolenia celnego,
    • przemyt celny,
    • oszustwo celne,
    • naruszenie procedury odprawy czasowej,
    • zmiana przeznaczenia towaru,
    • usunięcie towaru spod dozoru celnego,
    • paserstwo celne,
   • przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji:
    • nieujawnienie przedmiotu opodatkowania,
    • oszustwo podatkowe,
    • nieprowadzenie księgi,
    • księgi nierzetelne lub wadliwe,
    • niewystawienie faktury albo rachunku,
    • obrót bez znaków akcyzy,
    • paserstwo akcyzowe,
    • fałszowanie znaków akcyzy,
    • bezpodstawny zwrot podatku,
    • nienależny zwrot wydatków,
    • niewpłacenie pobranego podatku,
    • niepobranie podatku,
    • zaniedbanie informacji podatkowej,
   • inne przestępstwa:
    • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie,
    • sprawy z Europejskiego Nakazu Aresztowania,
    • zakłócanie porządku publicznego.

  Wyżej wymienione, to jedynie podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie w zakresie prawa karnego. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo karne obejmuje niezmiernie szeroką regulację.

  Jesteśmy do pełnej dyspozycji naszych Klientów z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z prawnikami prowadzonej przez nas kancelarii. Zachęcamy także do skorzystania z prowadzonych konsultacji online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt