Spory sądowe

Posiadająca ponad 10-letnie doświadczenie, Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy usługi pomocy prawnej i doradztwa w sprawach sądowych. Warto mieć świadomość, iż spory sądowe to szerokie pojęcie, które dotyczy spraw rozpoznawanych zarówno na drodze cywilnej, karnej, jak i administracyjnej. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, teraz także prowadzimy konsultacje online. Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług.

 

Spory sądowe – zaufaj wiedzy prawników naszej kancelarii

Spory sądowe najczęściej dotyczą spraw majątkowych (np. sporów o kary umowne, o zapłatę należności, czy też wypłatę odszkodowania). Procesy sądowe dotyczą również spraw z dziedziny prawa budowlanego i nieruchomości. Brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, czy też spory dotyczące nieprawidłowego wykonania prac budowlanych są częstymi przyczynami wnoszenia spraw do sądu. Procesy sądowe mają swoje podłoże także w umowach handlowych, a także w konfliktach wspólników spółek.

Zespół prawników naszej kancelarii korzysta z doświadczenia i wiedzy, a także umiejętności analizy sytuacji przy opracowaniu trafnej i efektywnej strategii działania w sporach sądowych. Na każdym etapie pracy jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, który – dzięki kompleksowości naszej usługi – jest na bieżąco informowany o stanie sprawy i nie musi martwić się o proceduralne zawiłości procesu sądowego.

W swojej pracy wykorzystujemy wszelkie możliwe strategie oraz narzędzia, które po dogłębnej analizie uznajemy jako najbardziej adekwatne do sytuacji. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i uwzględniamy różne, znane nam z praktyki alternatywne środki rozwiązywania sporów sądowych. Cechuje nas rzetelność, skrupulatność i efektywność działania. Niezależnie od tego, jakie źródło ma spór – finansowy, wizerunkowy czy strategiczny – zawsze dążymy do korzystnego dla Klienta rozwiązania i to właśnie jest naszym priorytetem przy każdej sprawie.

 

Doświadczony zespół prawników w Warszawie

Z doświadczenia wiemy, że przemyślana oraz skrupulatnie zaplanowana i realizowana strategia działania jest podstawą do sukcesu i osiągnięcia korzystnego rozwiązania. W ramach swojej działalności – aby zaoszczędzić Klientom zbędnych nerwów i obaw – w pierwszej kolejności dążymy do zawarcia ugody stron, tak aby nie wchodzić w wieloletni spór sądowy, gdy nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zgoda – z różnych przyczyn – okazuje się niemożliwa, wówczas reprezentujemy Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego.

spory sądowe

Nasze działania rozpoczynamy już podczas pierwszego spotkania z Klientem – dokonujemy wówczas analizy roszczeń, jakie przysługują Klientowi – dotyczy to także terminów ich ewentualnego przedawnienia oraz oceny realnej szansy sukcesu w dochodzeniu ich na drodze sądowej. W razie potrzeby przygotowujemy także wszelkie potrzebne pisma i dokumenty, takie jak na przykład przedsądowe wezwania do zapłaty czy wnioski o zawezwanie do próby ugodowej.

 

Kompleksowe wsparcie Klienta na każdym etapie negocjacji – Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie

Reprezentujemy Klienta na wszystkich etapach negocjacjiugodowych. Udzielamy także porad i oceniamy ryzyka wynikające z danej sytuacji prawnej, mając na celu uchronienie Klienta oraz jego przedsiębiorstwa przed podobnymi sytuacjami w przyszłości. Każdą sprawę analizujemy i wyciągamy wnioski, które później przedstawiamy Klientowi. W swojej pracy dbamy o to, by sytuacja prawna Klienta stała się jasna i przejrzysta w możliwym zakresie, a ze swojej strony gwarantujemy pomoc w każdym zakresie dotyczącym sporów sądowych.

W trosce o jak najlepszą jakość usług, stale podnosimy swoje kwalifikacje. Nasz zespół składa się z najlepszych ekspertów, którzy nieustannie dokształcają się w zakresie swojej specjalizacji. Klient korzystający z naszej pomocy zawsze ma pewność, że dołożymy wszelkich starań i skorzystamy z każdego możliwego rozwiązania, by zapewnić korzystne dla Klienta rozwiązanie sporu sądowego. Zachęcamy do kontaktu w zespołem Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 


Zespół kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu negocjacji, mediacji oraz sporów sądowych. Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania, stosując narzędzia oraz strategie najbardziej adekwatne do danej sytuacji. Nasza wiedza i doświadczenie umożliwiają przygotowanie strategii działania uwzględniające interes, potrzeby oraz realizację celów naszych Klientów.

Wspomagamy negocjacje, weryfikujemy wierzytelności oraz możliwe do ustanowienia formy zabezpieczenia, przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, porozumienia i ugody, prowadzimy postępowania sądowe oraz podejmujemy czynności w zakresie skutecznego wyegzekwowania wierzytelności. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Analiza roszczeń

Przygotowujemy analizę roszczeń Klientów i oceniamy ryzyko zaistnienia sporu. Doradzamy najbardziej efektywny sposób dochodzenia praw. W naszej ocenie wszechstronna analiza sytuacji prawnej i wybór optymalnego rozwiązania już na etapie przedsądowym, pozwala na istotne zwiększenie ochrony interesów naszych Klientów i obniżenie ewentualnego ryzyka związanego ze sporem.

 

Polubowne rozwiązywanie sporów

Prowadzimy negocjacje i mediacje na rzecz naszych Klientów na wszystkich etapach sporu. Dokładamy wszelkich starań w celu zaspokajania potrzeb naszych Klientów poprzez osiągnięcie porozumienia na każdym etapie. Nasi prawnicy nie tylko reprezentują Klientów w negocjacjach i mediacjach, ale również sporządzają i oceniają umowy i porozumienia. W trosce o dobro naszych Klientów oceniamy zasadność wszczynania lub kontynuowania postępowania sądowego.

 

Postępowania sądowe

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie reprezentowania Klientów w sprawach sądowych. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich etapach sporu.

Sporządzamy pisma procesowe (m.in. pozwy, sprzeciwy, wnioski, apelacje, skargi) oraz zapewniamy reprezentację naszych Klientów w procesach cywilnych, gospodarczych oraz postępowaniach nieprocesowych (sprawy rodzinne, spadkowe, wieczystoksięgowe oraz postępowanie rejestrowe w KRS).

W ramach postępowań sądowych zespół Kancelarii Sawicki i Wspólnicy świadczy usługi w zakresie m.in.:

  • prawa pracy (odnośnik do zakładki prawo pracy) – zespół kancelarii oferuje pomoc w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Prowadzimy postępowania na rzecz pracodawców, zarówno w przypadku pozwów kierowanych przez pracodawców w związku z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych, jak również w przypadku pozwów, które to pracownicy kierują przeciwko swoim pracodawcom, np. w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. Reprezentujemy też w sprawach o mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację oraz wypłatę zaległego wynagrodzenia.
  • sporów z umów handlowych – przystępując do prowadzenia sporu o charakterze gospodarczym, analizujemy przede wszystkim specyfikę branży oraz założenia biznesowe naszych klientów. Spory te obejmują, m.in. spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym, spory dotyczące realizacji umów, spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych, spory o zapłatę, w tym o rozliczenie z wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, zwrot nienależnych świadczeń i uwzględnianie potrąceń.
  • sporów gospodarczych i korporacyjnych – wspieramy Klientów w postępowaniach wynikających m.in. z konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki, jej organami oraz samą spółką. Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów wewnętrznych w spółce, jak również sporów, których stroną jest były wspólnik. Pomagamy w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki, procesie wykupu akcjonariusza mniejszościowego, dochodzenia należności od członków zarządu spółek handlowych, czy też w sporach powstałych z uwagi na naruszenie zakazu konkurencji.
  • postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych (odnośnik do zakładki Upadłości i Restrukturyzacji) – doradzamy w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowań upadłościowych dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością jak i wierzycieli dochodzących swoich praw. Analizujemy sytuację prawną Klientów pod kątem istnienia przesłanek niewypłacalności oraz związanych z tym zagrożeń, ekonomicznych aspektów postępowania oraz odpowiedzialności organów przedsiębiorcy. Zajmujemy się doradztwem oraz ochroną prawną członków organów przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.
  • sporów odszkodowawczych – oferujemy reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód powstałych we wszystkich dobrach prawnie chronionych. Zespół Kancelarii świadczy zastępstwo procesowe w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, szkód spowodowanych w transporcie lub przez produkt niebezpieczny oraz błędów w sztuce lekarskiej.
  • sporów nieruchomościowych – reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w zakresie sporów związanych z wykonawstwem, podwykonawstwem oraz całym procesem inwestycyjnym. Świadczymy usługi doradcze dotyczące sporów wynikających z umów sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

 

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności. Pomagamy osobom fizycznym oraz spółkom skutecznie odzyskać swoje roszczenia. Prawnicy kancelarii dostosowują usługi do indywidualnych potrzeb Klientów, działając zarówno na rzecz wierzycieli, jaki i dłużników.

Dbamy o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego, wskazujemy komornikom sądowym możliwe działania oraz kontrolujemy dokonywane przez nich czynności przez pryzmat ich zasadności, efektywności oraz opłacalności.

Do naszych zadań należy również dochodzenie należności w postępowaniach z tzw. skargi pauliańskiej, która jest rodzajem powództwa o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Pomagamy również w ramach powództw przeciwegzekucyjnych oraz skarg na czynności komorników. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych oraz kompleksowych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Postępowania administracyjne

Oferujemy kompleksową obsługę spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w szczególności dotyczących spraw cudzoziemców, nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, ochrony danych osobowych. Udzielamy porad prawnych w zakresie postępowań administracyjnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wyżej wymieniony zakres usług stanowi jedynie przykładowe usługi prawne świadczone przez zespół procesowy Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie, w zakresie sporów sądowych. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że spory sądowe obejmują bardzo szeroką ilość spraw. Jesteśmy do pełnej dyspozycji naszych Klientów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w każdej sprawie wymagającej porady prawnej. Teraz jest to także możliwe online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt