Prawo pracy / HR

Wybierz zakres pomocy prawnej:

Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. To, co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do Klienta oraz profesjonalne doradztwo. Wieloletnia działalność kancelarii pozwoliła zdobyć cenne doświadczenie, które wraz z nieustannie pogłębianą wiedzą, pozwala świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie.

Oferta naszej kancelarii w Warszawie obejmuje między innymi:

 • reprezentowanie interesów naszych Klientów przed organami państwowymi podczas toczących się postępowań sądowych i administracyjnych,
 • sporządzanie stosownych dokumentów z zakresu prawa pracy – w tym m.in. wniosków, umów, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • kompleksowe doradztwo związane z zatrudnieniem pracowników – w szczególności sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zależności od formy i charakteru zatrudnienia,
 • pomoc oraz obsługę prawną podczas zwolnień pracowników – zarówno w przypadku zakończenia współpracy z poszczególnymi pracownikami, jak i zwolnień grupowych,
 • tworzenie oraz opracowywanie dokumentów prawnych, które dostosują przedsiębiorstwo do aktualnego stanu prawnego – w tym między innymi opracowywanie regulaminów wewnątrzzakładowych, procedur oraz pozostałych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego i legalnego przebiegu pracy w danej firmie,
 • projektowanie oraz tworzenie indywidualnych strategii i struktur związanych z przestrzeganiem, a także ochroną danych osobowych i informacji wewnątrzzakładowych,
 • doradztwo oraz uczestnictwo w relacjach ze związkami zawodowymi.

 

Kompleksowa pomoc prawna kancelarii w Warszawie

Korzystając z usług naszej kancelarii, Klienci zyskują sprawdzonego partnera, dla którego priorytetem jest rozwój przedsiębiorstwa Klienta. Nasz doświadczony zespół prawników dołoży wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta oraz zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania. W celu zapewnienia dodatkowej swobody, świadczymy usługi również w językach obcych (angielski, rosyjski, ukraiński), dzięki czemu umożliwiamy bieżący kontakt również na płaszczyźnie międzynarodowej.

 

Korzyści wynikające ze stałej współpracy z kancelarią prawną

Współpracując z naszą kancelarią Klienci zyskują również szereg korzyści, do których zalicza się:

 • kompleksowa obsługa prawna oraz możliwość elastycznego wyboru usług,
 • uzyskanie bezpieczeństwa prawnego, które umożliwia dalszy rozwój przedsiębiorstwa,
 • gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług,
 • reprezentowanie interesów Klienta podczas sporów sądowych, negocjacji oraz postępowań mediacyjnych,
 • zabezpieczenie oraz dbanie o dobre imię reprezentowanych Klientów.

Oferujemy obsługę prawną zarówno w przypadku indywidualnych zleceń, jak również podczas długotrwałej współpracy biznesowej. Wierzymy, że zebrane przez lata doświadczenie w połączeniu z wykwalifikowanym zespołem prawników pozwala na świadczenie usług najwyższej jakości, co przekłada się na zaufanie ze strony naszych Klientów.

 

Kompleksowe usługi prawne Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie– skorzystaj z usług warszawskiej kancelarii prawnej

Nasza kancelaria oferuje także szereg odrębnych usług związanych z pozostałymi gałęziami prawa, dzięki czemu oferujemy kompleksową obsługę prawną. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa, do każdej sprawy podchodzimy w skrupulatny i rzetelny sposób. Oceniamy ewentualne ryzyko i informujemy Klienta o każdym szczególe prowadzonej sprawy, dzięki czemu Klienci zachowują pełny wgląd we wszelkie istotne aspekty prowadzonych postępowań, mając możliwość decydowania o dalszych działaniach.

prawo pracy

Korzystając z usług prawnych Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie, Klienci zyskują komfort, czas, bezpieczeństwo oraz gwarancję udanej współpracy. Zapraszamy do kontaktu – nasi prawnicy zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy, uwzględniając Państwa oczekiwania. Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach online.


 

1. Pracodawca

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa pracy jest podstawą do zastosowania przez pracodawców najkorzystniejszego modelu zatrudnienia pracowników oraz ukształtowania należytych relacji z pracownikami. Celem naszej kancelarii prawnej jest kompleksowe wsparcie pracodawcy na każdym etapie zatrudnienia pracowników oraz współpracowników. Zachęcamy pracodawców do skorzystania z naszych usług prawnych w Warszawie.

Zespół doświadczonych prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy – przygotowujemy opinie prawne pozwalające pracodawcy zidentyfikować i rozwiązać powstały problem oraz udoskonalić system zatrudnienia w zakładzie pracy. Przygotowane opinie mają m.in. na celu ocenę, czy zatrudnienie nowych pracowników albo zwolnienie obecnych zrealizuje osiągnięcie zamierzonego celu. Doradzamy oraz przedstawiamy możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji z uwzględnieniem ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania. Indywidualne prawo pracy reguluje stosunki prawne pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Stosunki te dotyczą konkretnego pracownika oraz konkretnego pracodawcy. Indywidualne prawo pracy obejmuje w szczególności kwestie związane z powstaniem i ustaniem stosunku pracy, treścią stosunku pracy, wynagrodzeniem oraz czasem pracy. Zbiorowe prawo pracy reguluje stosunki prawne zachodzące pomiędzy pracodawcą, a ogółem pracowników. Zbiorowe prawo pracy obejmuje m.in. zagadnienia zwolnień grupowych, związków zawodowych, czy prawa do strajku.
 • przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji – przygotujemy niezbędne umowy oraz kontrakty pozwalające na efektywne i optymalne zatrudnienie pracowników z uwzględnieniem obowiązku odprowadzania należnych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz opłacania podatku dochodowego. Pomagamy zabezpieczyć interesy pracodawcy w zakresie zakazu konkurencji zarówno w trakcie obowiązywania umowy o pracę jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Umowa o pracę stanowi wzajemne zobowiązanie pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz pracownika określonego wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i może być zawarta na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Kontrakt menedżerski jest umową zawieraną pomiędzy przedsiębiorcą, a usługobiorcą, który w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. Kontrakt menedżerski charakteryzuje się tym, że usługobiorca sam decyduje o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem i ma pełną swobodę w zakresie kierowania nim, czego nie ma osoba pozostająca w stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji zawiera przede wszystkim zobowiązanie się pracownika do niepodejmowania się przez niego działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy lub po ustaniu zatrudnienia.
 • przygotowanie aktów wewnętrznych pracodawcy m.in. regulaminów pracy i wynagradzania – zapewniamy pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu aktów wewnątrzzakładowych normujących warunki pracy, płacy oraz zasad BHP. Regulamin pracy jest jednym z wewnętrznych aktów zakładu pracy. Dokument ten reguluje organizację oraz porządek zakładu pracy, a także określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Regulamin pracy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy ma pracodawca zatrudniający co najmniej pięćdziesięciu pracowników jeżeli sprawy należące do przedmiotu regulaminu nie zostały uregulowane w układzie zbiorowym w wystarczający sposób. Regulamin wynagradzania, jest aktem wewnątrzzakładowym, określa on warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin wynagradzania, gdy zatrudnia co najmniej pięćdziesięciu pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych – reprezentujemy pracodawców w zaistniałych sporach sądowych z pracownikami. Analizujemy dokumenty, ustalamy skuteczną strategię procesową oraz doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania. Zastępujemy naszych Klientów zarówno z powództwa pracowników w sprawach dotyczących m.in. ustalenia treści stosunku prawa pracy, wypowiedzenia umów o pracę, przywrócenia do pracy, ochrony dóbr osobistych, czy wypłaty wynagrodzenia oraz z powództwa pracodawcy w sprawach dotyczących m.in. odpowiedzialności materialnej pracownika, czy rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.
 • reprezentowanie pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, organem podatkowym oraz Strażą Graniczną – zapewniamy kompleksowe zastępstwo naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych. Pomagamy na etapie kontroli w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wdrożeniu zalecanych przez organy kontrolujące rozwiązań w zakładzie pracy. Świadczymy pomoc zarówno podmiotom krajowym jak i zagranicznym. Aktywnie uczestniczymy w przeprowadzanej kontroli utrzymując stały kontakt z podmiotem kontrolującym. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jest w szczególności: przestrzeganie przez pracodawcę przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, czasu pracy, urlopów, czy zatrudniania młodocianych oraz osób niepełnosprawnych. Organ podatkowy dokonuje kontroli podatkowej w celu zweryfikowania, czy poszczególne podmioty wywiązują się z zobowiązań podatkowych nałożonych na nich przez przepisy prawa. Kontrolę przeprowadza się u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Straż Graniczna przeprowadza kontrolę w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
 • reprezentowanie pracodawców w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników – dbamy o kształtowanie relacji z wszelkimi organizacjami pracowników. Dążymy do przygotowania i wprowadzenia rozwiązań pozwalających na możliwie najszybsze zakończenie sprawy dotyczącej w szczególności zwolnień grupowych, wypowiedzenia umów o pracę, zmiany warunków pracy i płacy, czy wprowadzenia aktów wewnątrzzakładowych, regulujących prawa i obowiązki pracowników. Związki zawodowe stanowią organizacje zrzeszające na zasadzie dobrowolności ludzi pracy. Związek zawodowy może zostać utworzony przez co najmniej dziesięć osób uprawnionych do jego utworzenia, a do zadań związku należy m.in. współdziałanie w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych, wyrażanie stanowiska w istotnych dla pracowników sprawach oraz szeroko rozumiana ochrona interesów pracowniczych.
 • doradztwo prawne i przygotowanie dokumentacji obejmującej przejście zakładu pracy – wspieramy naszych Klientów w procesach przejścia zakładu pracy. Przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz wdrażamy rozwiązania dbając o zabezpieczenie interesów nabywcy zakładu pracy. Przejście zakładu pracy polega na zmianie podmiotu władającego zakładem pracy lub jego zorganizowaną częścią. Oznacza to, że nabywca zakładu pracy staje się z mocy prawa nowym pracodawcą osób zatrudnionych w przejętym zakładzie pracy.
 • doradztwo prawne i reprezentowanie pracodawców w sprawach o mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację – pomagamy pracodawcom w sprawach z pracownikami o mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację. Ustosunkujemy się do roszczeń pracowników oraz wyjaśnimy, że nie każde zachowanie się pracodawcy, które nie podoba się pracownikowi jest mobbingiem. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Prawo pracy przewiduje także dwie formy dyskryminacji. Dyskryminowanie bezpośrednie polega na tym, że pracownik był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Z kolei dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują, lub mogłyby wystąpić, niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn wskazanych w Kodeksie pracy.
 • doradztwo prawne pracodawcom w zakresie zatrudniania oraz legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców – pomagamy pracodawcom w procesach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Więcej informacji na temat legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, dostępnych jest w zakładce – Prawo Migracyjne – Pracodawca.
 • organizacja pracy zdalnej – dla wielu przedsiębiorców praca zdalna jest obecnie jedynym rozwiązaniem, zapewniającym skuteczną kontynuację prowadzonej działalności. Pomagamy pracodawcom zadbać o to, aby proces rekrutacji oraz zatrudnienia przy użyciu środków telekomunikacyjnych był zgodny z obecnie obowiązującym prawem. Wspieramy pracodawców w nawiązywaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy, a także pomagamy w weryfikacji wykonywanych obowiązków przez pracowników za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • szkolenia – organizujemy szkolenia dające możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu Prawa pracy. Celem naszych szkoleń jest udzielenie niezbędnych porad pozwalających na praktyczne stosowanie przepisów prawa pracy w zakładzie pracy.

Wyżej wymienione są jedynie przykładowymi i podstawowymi usługami prawnymi świadczonymi przez zespół prawników i ekspertów naszej kancelarii w zakresie prawa pracy. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo pracy obejmuje niezmiernie szeroką regulację. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami, także w formie konsultacji online.

 

2. Pracownik

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa pracy jest podstawą do należytego zabezpieczenia interesów pracowników. Celem naszej kancelarii jest kompleksowe wsparcie pracownika na każdym etapie zatrudnienia. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

Nasz zespół doświadczonych prawników i ekspertów oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego prawa pracy – przygotowujemy opinie prawne umożliwiające pracownikowi zidentyfikować i rozwiązać powstały problem. Analizy te mają na celu ocenę ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania oraz zasadnością skierowania sprawy na drogę sądową, stanowiąc skuteczne narzędzie zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Indywidualne prawo pracy reguluje stosunki prawne pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Stosunki te dotyczą konkretnego pracownika oraz konkretnego pracodawcy. Indywidualne prawo pracy obejmuje w szczególności kwestie związane z powstaniem i ustaniem stosunku pracy, treścią stosunku pracy, wynagrodzeniem oraz czasem pracy.
 • analizę umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji – analizujemy i konsultujemy z osobami zamierzającymi podjąć zatrudnienie umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz inne umowy zawierane przez pracownika z pracodawcą. Zabezpieczamy interesy pracowników przy nawiązaniu stosunku pracy, w okresie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu. Skutecznie negocjujemy warunki zatrudnienia pracowników oraz warunki obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie oraz po ustaniu stosunku pracy. Umowa o pracę stanowi wzajemne zobowiązanie pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz pracownika określonego wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i może być zawarta na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Kontrakt menedżerski jest umową zawieraną pomiędzy przedsiębiorcą, a usługobiorcą, który w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. Kontrakt menedżerski charakteryzuje się m.in. tym, że usługobiorca sam decyduje o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem i ma pełną swobodę w zakresie kierowania nim, czego nie ma osoba pozostająca w stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji zawiera przede wszystkim zobowiązanie się pracownika do niepodejmowania się przez niego działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy lub po ustaniu zatrudnienia.
 • reprezentowanie pracowników w sporach sądowych – opracowujemy skuteczną strategię procesową oraz doradzamy optymalne rozwiązania w celu ochrony praw pracowniczych. Reprezentujemy pracowników w sporach sądowych powstałych na gruncie prawa pracy. Zapewniamy bieżące doradztwo prawne pracownikom, prowadzimy negocjacje z pracodawcą oraz przygotujemy w trakcie postępowania sądowego pisma procesowe, zapewniając kompleksowe zastępstwo prawne w sprawach dotyczących m.in. ustalenia treści stosunku prawa pracy, bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy, wyegzekwowania należnej odprawy, czy wypłaty zaległego wynagrodzenia.
 • doradztwo prawne i reprezentowanie pracowników w sprawach o mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację – zapewniamy naszym Klientom wsparcie w identyfikacji oraz zapobieganiu niepożądanym zachowaniom w zakładzie pracy dotyczącym mobbingu, niedozwolonego nierównego traktowania oraz dyskryminacji.
  Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Prawo pracy przewiduje także dwie formy dyskryminacji. Dyskryminowanie bezpośrednie polega na tym, że pracownik był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Z kolei dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują, lub mogłyby wystąpić, niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn wskazanych w Kodeksie pracy.
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania oraz legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców – pomagamy cudzoziemcom uzyskać niezbędne pozwolenia do legalnego pobytu oraz wykonywania pracy w Polsce. Więcej informacji na temat legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, dostępnych jest w zakładce Prawo Migracyjne – Cudzoziemcy.

Warto nadmienić, iż wyżej wymienione to jedynie przykładowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie zakresie prawa pracy. Oferta obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo pracy obejmuje niezmiernie szeroką materię. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

3. Prawo ubezpieczeń społecznych

Profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie ubezpieczeń społecznych jest podstawą do przyznania należnych świadczeń osobie ubezpieczonej. Celem naszej kancelarii jest profesjonalne i rzetelne wsparcie naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Kancelaria Sawicki i Wspólnicy w Warszawie – oferuje pomoc we wszelkich sprawach dotyczących prawa ubezpieczeń społecznych.

Zespół doświadczonych prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • weryfikację prawa do renty, emerytury, zasiłku oraz odszkodowania – zapewniamy wsparcie naszym Klientom w ustaleniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Emerytura stanowi świadczenie pieniężne, wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i zdecydowały się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Należy jednak pamiętać, że przejście na emeryturę, stanowi prawo, a nie obowiązek uprawnionego. Renta jest świadczeniem pieniężnym. Świadczenie to zapewnia osobie uprawnionej do jej otrzymania niezbędne środki finansowe w określonych sytuacjach życiowych, dlatego też wyróżnia się m.in. rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, czy rentę socjalną. Zasiłek również należy do świadczeń pieniężnych i jest on wypłacany za czas niezdolności do pracy. Podstawową funkcją zasiłku jest rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z wystąpieniem niezdolności do pracy. Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym, przysługującym ubezpieczonemu w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, których następstwem jest stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.
 • ocenę istnienia lub nieistnienia obowiązku składkowego – zapewniamy profesjonalną pomoc w ustaleniu istnienia obowiązku składkowego. Obowiązek ubezpieczenia oraz obowiązek odprowadzania należnych składek jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w każdej formie prawnej. Powstanie oraz wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia uwarunkowane jest podstawą do objęcia ubezpieczeniem.
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów rentowych – przygotujemy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organu rentowego, analizujemy oraz pomagamy zgromadzić niezbędną dokumentację, potwierdzającą prawo do otrzymania wnioskowanego świadczenia. Organem rentowym jest jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń. Organ ten odpowiada przede wszystkim za przyznawanie i wypłatę emerytur, rent i innych świadczeń pieniężnych.
 • sporządzenie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników oraz odwołań od rozstrzygnięć komisji lekarskiej – świadczymy pomoc prawną w przygotowaniu środków zaskarżenia od rozstrzygnięć lekarzy orzeczników i komisji lekarskich oraz prowadzimy postępowania odwoławcze w trybie administracyjnym i sądowym. Lekarz orzecznik, to specjalista, który wydaje rozstrzygnięcia na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, orzekając m.in. o niezdolności ubezpieczonego do wykonywania pracy. Od jego orzeczeń przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej. Komisja lekarska jako instancja wyższa nad lekarzem orzecznikiem wydaje orzeczenia w składzie trzyosobowym. Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do sądu.

Powyżej wskazane, to jedynie przykładowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez zespół prawników i ekspertów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Oferta naszej kancelarii obejmuje także inne usługi, których nie sposób wymienić z uwagi na to, że prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje niezmiernie szeroką regulację. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub w formie konsultacji online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt