Zmiany w przepisach – pracownicy młodociani, pracownicy samorządowi, składki emerytalne i rentowe

Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

Zgodnie z Kodeksem Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Przepisy prawa pracy wskazują, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  1. ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
  2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Zatrudniając młodocianych pracodawcy muszą mieć na uwadze także inne ograniczenia. Młodociani nie mogą wykonywać niektórych prac w ogóle, a w innych przypadkach jedynie jeżeli jest to konieczne do przygotowania zawodowego. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. 

Załączniki do Rozporządzenia zawierają zaktualizowany wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz rodzajów prac, w przypadku których możliwe jest zatrudnienie młodocianych (w wieku powyżej 16 lat), jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. 

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Opublikowane rozporządzenie dotyczy kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, wykazu stanowisk oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Po zmianach w przepisach kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych będą wynosić w zależności od kategorii zaszeregowania od 3300 zł do 5200 zł.

Planowane zmiany w zakresie ustalania podstawy naliczania składki emerytalnej i rentowej

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wyłączona z podstawy wymiaru składek ma być wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych na posiłki do kwoty 450 zł miesięcznie.

Projekt rozporządzenia przewiduje także zmiany w zakresie sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek ZUS na złotówki.
Zgodnie z brzmieniem przepisu opublikowanym w rozporządzeniu przychody pracownika osiągane w walutach obcych stanowiące podstawę wymiaru składek wypłacane przez:
–  płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
pozostałe podmioty przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy to w następnym dniu, który jest dniem roboczym.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z najważniejszymi zmianami w przepisach dotyczących pracodawców W przypadku wątpliwości dotyczących omówionych powyżej zmian lub innych pytań z zakresu prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Wykwalifikowany zespół prawników udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi i profesjonalnego wsparcia prawnego.

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *