Umowy o pracę na czas określony na nowych zasadach

Nowelizacja Kodeksu Pracy objęła również umowy o pracę na czas określony. Zmiany dotyczą m.in. zmodyfikowania zasad wypowiadania tych umów. Nowelizacja wchodzi w życie od 26 kwietnia b.r.  

 

Po wprowadzonych w Kodeksie Pracy zmianach, pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony będzie zobowiązany wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy. Dotychczas wskazanie przyczyny wypowiedzenia dotyczyło jedynie umów o pracę na czas nieokreślony. Zmiana przepisów w tym zakresie jest na tyle doniosła, iż sąd pracy również w przypadku umów na czas określony będzie miał obowiązek ustaliać, czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony było uzasadnione. Pod tym względem nie istnieją już różnice pomiędzy umową o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony. 

 

W przypadku, gdy sąd pracy ustali, iż wypowiedzenie umowy było niezasadne – wyda orzeczenie  o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Zatem, treść orzeczenia będzie mogła być taka sama jak w przypadku orzeczeń dotyczących umów o pracę na czas nieokreślony. Z uwagi na specyficzny charakter umów o pracę na czas określony, ustawodawca przewidział również sytuację, w której przed wydaniem wyroku przez sąd pracy upłynął termin, do którego umowa o pracę miała trwać, czy też przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu terminu trwania umowy. W takich wypadkach pracownikowi będzie przysługiwać jedynie roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy.

 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. W szczególnych przypadkach, gdy umowę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym albo z pracownicą w okresie ciąży, czy też w okresie urlopu macierzyńskiego lub od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu, wynagrodzenie będzie przysługiwało za cały czas pozostawania bez pracy.

 

Kolejnym punktem, który w istocie zrównuje umowę o pracę na czas określony z umową na czas nieokreślony jest obowiązek konsultacyjny pracodawcy z zakładową organizacją związkową. Znowelizowane przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zawiadomienia na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas określony wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Brak dochowania tego obowiązku przez pracodawcę przy umowach o pracę na czas określony, może skutkować orzeczeniem sądu pracy o tym, iż umowa została wypowiedziana z naruszeniem przepisów prawa. 

 

Przygotował: 

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *