Polska pozwana przez Komisję do TSUE za zwłokę we wdrożeniu przepisów dot. sygnalistów

Polska pozwana przez Komisję do TSUE za zwłokę we wdrożeniu przepisów dot. sygnalistów

Dyrektywa Komisji z 2019 roku zobowiązuje kraje UE do ochrony sygnalistów przed naruszeniem unijnego prawa. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do stworzenia w sektorze publicznym i prywatnym kanałów dla osób zgłaszających przypadki naruszenia przepisów UE w sposób poufny oraz do wprowadzenia systemu ochrony sygnalistów przed odwetem.

Dyrektywa dotyczy zarówno zgłoszeń wewnętrznych (w ramach organizacji), jak i zewnętrznych (dokonywanych właściwym organom). Państwa członkowskie UE były zobowiązane wprowadzić środki niezbędne do zaimplementowania postanowień dyrektywy do prawa krajowego do dnia 17 grudnia 2021 r.

„Dyrektywa odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu prawa Unii w szeregu ważnych obszarów polityki, w których naruszenia prawa Unii mogą szkodzić interesowi publicznemu – od ochrony środowiska, zamówień publicznych, usług finansowych, bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa produktów po ochronę interesów finansowych Unii” – podała Komisja Europejska.

O obowiązkach pracodawcy dot. ochrony sygnalistów pisaliśmy w artykule:

https://globalmobilityandhr.pl/obowiazki-pracodawcow-dotyczace-ochrony-sygnalistow/

O kolejnej odsłonie projektu ustawy o ochronie sygnalistów pisaliśmy w artykule:

https://globalmobilityandhr.pl/nowy-projekt-ustawy-o-ochronie-sygnalistow/ 

Kraje, przeciwko którym Komisja Europejska złożyła w środę skargę do Trybunału Sprawiedliwości, to Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Węgry i Polska. Sprawy dotyczą braku transpozycji dyrektywy o sygnalistach do prawa krajowego.

23 kwietnia 2018 r. Komisja przedstawiła pakiet inicjatyw w celu stworzenia kompleksowych ram prawnych dla ochrony sygnalistów. Dyrektywa została przyjęta 23 października 2019 r. i weszła w życie 16 grudnia 2019 r.

W styczniu 2022 roku Komisja skierowała do 24 państw członkowskich wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niepełną transpozycją (tj. implementacją) dyrektywy lub brakiem zgłoszenia Komisji w terminie środków wykonawczych. W lipcu 2022 roku Komisja przesłała swoje opinie dot. stanu implementacji dyrektywy do 15 państw członkowskich, a we wrześniu 2022 roku do czterech państw członkowskich w związku z brakiem zgłoszenia środków pełnej transpozycji dyrektywy.

Komisja Europejska uznała odpowiedzi ośmiu wyżej wymienionych państw członkowskich na przedstawione im opinie za niezadowalające i postanowiła skierować sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Przygotował:

Piotr Sawicki
adwokat

Damian Grodziński
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *