Plan działania PIP w 2023 r. i plany zaostrzenia kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

PLAN DZIAŁANIA PIP W 2023 R. I PLANY ZAOSTRZENIA KAR ZA NIELEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW.

Główny Inspektorat Pracy przedstawił plan działalności Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej dnia 12 stycznia 2023 r.

Planowane jest przeprowadzenie 60 tys. kontroli, którymi pod różnymi formami ma być objęte 35 tys. podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych. PIP potwierdza, iż kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców będą kontynuowane. Jak wskazuje PIP: „zadania kontrolne realizowane będą m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. państw trzecich, w szczególności obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa”. 

Na tle licznych planowanych kontroli PIP, warto mieć na uwadze planowane zaostrzenie kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Aktualnie osoba powierzająca nielegalnie pracę cudzoziemcowi ponosi odpowiedzialność wykroczeniową i podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Zakres zagrożenia karą grzywny w projektowanych zmianach dotyczących wykroczeń w zakresie nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom zakłada karę grzywny od 500 zł do 30 000 zł. Niemniej jednak, projektodawca istotnie zwiększa minimalne zagrożenie karą w przypadku nielegalnego zatrudnienia większej ilości cudzoziemców. Wedle projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, karę grzywny w tym przedmiocie wymierza się podmiotowi zatrudniającemu w kwocie nie niższej niż 500 zł za jednego cudzoziemca. Dotychczas nie obowiązuje uregulowanie tego typu, co w praktyce oznacza, iż kara grzywny, nawet w przypadku większej ilości cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie, mogła być zdecydowanie niższa od tożsamej sytuacji po wprowadzeniu projektowanych zmian.

Należy także mieć na uwadze zaostrzenie karalności w przypadku stosowania się do przepisów prawa dotyczących zatrudniania cudzoziemców, lecz niedochowania obowiązków informacyjnych np. powiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Wykroczenie, które wszakże można popełnić przez nieuwagę, było dotychczas zagrożone karą grzywny do 2000 zł. W takich wypadkach kara grzywny nałożona na podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, który nie dochował obowiązków informacyjnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, w przypadku wdrożenia projektowanych zmian, może sięgnąć nawet 5 000 zł.

 

Przygotował: 

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *