Istotne zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. będzie istniała możliwość złożenia przez obywateli Ukrainy – beneficjentów specustawy – wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy; wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (EU Blue Card); prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy pełnienia funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, prowadzenia spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działania w charakterze prokurenta. Wnioskodawcy będa zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zezwolenie na pobyt czasowy oraz karta pobytu będą wydawane na okres do 3 lat. 

Dla tych natomiast co nie spełnią przesłanek wynikających z ustawy o cudzoziemcach w zakresie wyżej wskazanych celów pobytu, ustawodawca zagwarantował udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres jednego roku. 

Ustawodawca przedłużył do dnia 24 sierpnia 2023 r. możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy (w tym nieposiadających statusu UKR) bez udowodnienia przez nich, że: działalność gospodarcza uzyskała 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ani, że spełni się ten wymóg w przyszłości; zatrudnia się co najmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców spełniających ustawowe przesłanki czy tego, że działania przedsiębiorcy mogą przyczynić się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Zmianie uległo także przedłużenie okresu ważności dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy bez statusu UKR:

 

Wiza krajowa Ostatni dzień pobytu przypada na okres od dnia 24 lutego 2022 r.  Okres ważności przedłużony do 24 sierpnia 2023 r. z mocy prawa
Zezwolenie na pobyt czasowy
Ruch bezwizowy
Wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen
Wiza Schengen
Dokument pobytowy wydany przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo inny dokument pobytowy wydany przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru

 

Przygotował:
Kamil Dolniak
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *