Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już od 1 lipca?

Rząd planuje odwołać stan zagrożenia epidemicznego. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia mającego odwołać stan zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku. 

 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dokonywane jest na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i motywowane jest niskim wskaźnikiem zakażeń COVID-19 oraz hospitalizacji i zgonów tym spowodowanych, na co wskazano w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia. Podkreślono też pozytywny wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji. 

 

Aktualny stan prawny. 

 

Z dniem 16 maja 2022 r. stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r., którym to rozporządzeniem zniesiono stan epidemii. 

 

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy covidowej (pełna nazwa: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego za legalny uznawano pobyt cudzoziemców, których wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy lub karty pobytu kończyły się w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jeżeli cudzoziemiec przebywał  w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (tj. 14 marca 2022 r.) na terenie Polski na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu wydanego przez inne państwo Schengen, jego pobyt również uważa się za legalny do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku kart pobytu, zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych, dokumenty te uległy przedłużeniu nawet jeżeli cudzoziemiec wjechał do Polski już w trakcie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto, ustawa covidowa wstrzymała bieg terminu do dobrowolnego powrotu cudzoziemca określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Termin ten zacznie biec również po upływie 30. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

Z kolei z dniem 24 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie art. 17 ustawy nowelizującej specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy (pełna nazwa: Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw), która uchyla przepisy ustawy covidowej przedłużające z mocy prawa wskazane w tym akcie tytuły pobytowe. Nawet zatem jeżeli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie w najbliższym czasie odwołany, wszelkie przedłużenia tytułów pobytowych wygasną z dniem 24 sierpnia 2023 roku.

 

Rozwiązania przedłużające tytuły pobytowe obywateli Ukrainy obowiązują niezależnie od  wyżej opisanych zmian. Pisaliśmy o tym tutaj na blogu Kancelarii.

 

Skutki przyjęcia i opublikowania Rozporządzenia 

 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego skróci okres przedłużenia z mocy prawa ważności tytułów pobytowych, a więc kart pobytu oraz wiz krajowych, których okres ważności kończył się w momencie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.  

 

Oznacza to, że tytuły pobytowe przedłużone dotychczas  z mocy prawa, których data ważności w nich wskazana już upłynęła, pozostaną ważne wyłącznie do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

Jeżeli projekt omawianego rozporządzenia wejdzie w życie w obecnym kształcie, ostatnim dniem legalnego pobytu na podstawie przedłużonych tytułów pobytowych będzie 31 lipca 2023 r. Będzie to także ostatni termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy korzystając z dobrodziejstwa przepisów covidowych umożliwiających tzw. warunkowy legalny pobyt. Po upływie tego dnia rozpoczną również bieg terminy do dobrowolnego powrotu cudzoziemca. 

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze skutkami wynikającymi dla cudzoziemców ze zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego  lub pozostałymi aspektami prawa migracyjnego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Doświadczeni eksperci udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy.

 

Przygotował: 

Adam Łopaciuk
radca prawny 

Kacper Sołdaczuk
asystent ds. imigracji 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *