Łatwiejsze poświadczanie znajomości języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE niebawem możliwe

Do otrzymania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE niezbędne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 dokumentami określonymi w ustawie o cudzoziemcach. Do tej pory ustawa o cudzoziemcach wśród dokumentów tych, poza świadectwem ukończenia szkoły z wykładowym językiem polskim w Polsce lub za granicą, wskazywała również urzędowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. Zainteresowanie cudzoziemców uzyskaniem tego dokumentu było jednak tak duże, że w praktyce możliwość podejścia do egzaminu była mocno utrudniona z uwagi na brak wolnych terminów. W związku z tym, przepisy zliberalizowano i zgodnie z nowym brzmieniem ustawy wykaz uznawanych poświadczeń języka polskiego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Istotne jest, że nowe przepisy o poświadczeniu znajomości języka polskiego wejdą w życie w dniu 24 czerwca 2023 r. i będą miały zastosowanie do wszystkich trwających w tym dniu postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

 

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. ułatwi uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jedną z kluczowych przesłanek uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest udokumentowanie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Istotne jest jednak to, że dotychczas ustawa o cudzoziemcach zawierała  zamknięty katalog dokumentów, którymi można było wykazać spełnienie tego kryterium.

 

Zmieni się to jednak Katalog ten zostanie poszerzony z dniem 24 czerwca 2023 r. , kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o cudzoziemcach (dalej: “ustawa”) w tym zakresie. 

 

Ustawodawca zmodyfikował art 211 ustawy poprzez zmianę brzmienia ust. 1 oraz dodanie ust. 5. Istota zakładanych zmian polega na poszerzeniu katalogu dokumentów uznawanych jako poświadczające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wykaz poświadczeń zawarty zostanie w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art 211 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach. 

 

Projekt rozporządzenia zakłada, że poświadczeniem takim będzie m.in. zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez polskie uczelnie zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy, przez uczelnie niepodlegające obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy, oraz przez uczelnie w stosunku do których nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy. 

 

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji, może zatem ulec jeszcze zmianie.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać problemy. 

 

Przygotował:

Adam Łopaciuk
radca prawny 

Kamil Dolniak
aplikant adwokacki 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *