Kara do 100 000 zł za rejestrację spółki bez uprawnień 

Od dnia 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek prawa handlowego lub trustów uznana została jako działalność regulowana, która wymaga wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (formy powiernictwa majątkowego w prawie obcym). 

 

Trust to inaczej umowa pomiędzy osobą, która przekazuje swój majątek na jakiś określony cel, a osobą, która będzie tym przekazanym majątkiem zarządzać. Zarząd tym majątkiem określa przedmiotowa umowa.

Choć na gruncie polskiego prawa handlowego powołanie trustu nie jest możliwe, to polscy obywatele mogą założyć go w innym państwie, np. w Stanach Zjednoczonych. 

 

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych oraz adwokatów.

 

Działalność na rzecz spółek lub trustów obejmuje:

 

 • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług;
 • działanie lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

 

Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez: 

 

 • osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za jedno z przestępstw, o którym mowa powyżej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby fizyczne zajmujące się działalnością na rzecz spółek lub trustów obowiązane są posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z tą działalności np:

 

 • ukończenie szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów;
 • wykonywanie, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

 

Wnioski o zarejestrowanie działalności na rzecz spółek bądź trustów należy składać do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wzór wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/od-31-pazdziernika-2021-r-zacznie-obowiazywac-rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow-oraz-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych

 

Podmiot, który wykonuje działalność na rzecz spółek bądź trustów bez wpisu do rejestru działalności podlegać będzie karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.

 

Przedsiębiorcy, którzy po dniu 31 października 2021 r. wykonują działalność na rzecz spółek bądź trustów są obowiązani dostosować swoją działalność do nowych regulacji w terminie 6 miesięcy. 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000815/U/D20210815Lj.pdf

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące działalności na rzecz spółek prawa handlowego bądź trustów, pomogą zarejestrować spółkę, a także uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. 

 

Przygotował:

Piotr Sawicki
adwokat

Kamil Dolniak
młodszy prawnik

udostępnij:

podobne artykuły

komentarze 2

 • Ile trwa proces rejestracji i jakie są opłaty ?

  • Dziękujemy za komentarz.

   Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Opłata wpłacana jest na konto właściwego urzędu miasta (w przypadku Warszawy to będzie Centrum Obsługi Podatnika). Właściwość ustala się zgodnie z siedzibą spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej.

   W przepisach ustawodawca nie określił szczególnych terminów rozpoznawania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, stąd stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym wypadku na wpis będzie trzeba oczekiwać do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Z publicznego rejestru wynika, że pierwsze działalności zostały wpisane już po 10 dniach od dnia złożenia wniosku.

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *