Rozliczenie deklaracji PIT-37

PIT-37- co to takiego? 

PIT-37 to deklaracja podatkowa, która jest wypełniania przez podatników w celu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok. W deklaracji umieszczone są m.in. dane o wysokości przychodu i dochodu, pobranych zaliczkach na podatek oraz o składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Kto jest obowiązany do wypełnienia PIT-37?

Deklaracja PIT-37 obowiązuje przede wszystkim tych podatników, którzy otrzymują wynagrodzenie rozliczane na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą powszechnie skalą podatkową (17% i 32%). 

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej PIT-37 dotyczy podatników, którzy uzyskują przychody rozliczane za pośrednictwem płatników. Są to pracownicy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Do wypełnienia formularza PIT-37 zobowiązane są również osoby, które:

  • osiągnęły przychody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku praw autorskich,
  • osiągnęły przychody ze stosunku służbowego,
  • osiągnęły przychody z wynagrodzenia z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent, stypendiów, działalności wykonywanych osobiście, świadczeń przedemerytalnych, emerytur czy zasiłków

Tym samym za pośrednictwem formularza PIT-37 nie można rozliczyć dochodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, dochodów z udziałów w zyskach w spółce cywilnej czy z udziałów w spółce osobowej lub kapitałowej.  Przedsiębiorcy i wspólnicy powinni posłużyć się formularzami odpowiednimi dla wybranych sposobów opodatkowania (PIT-16 dla podatnika opodatkowanego kartą podatkową, PIT-28 dla podatnika opodatkowanego ryczałtem, PIT-36 dla podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych, PIT-36L dla podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym). Za pomocą deklaracji PIT-37 nie rozliczają się również małoletni. 

Ponadto osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i ich przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 2020 II progu podatkowego w wysokości 85 528 zł, to są osoby zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz obowiązku składania deklaracji PIT-37. 

Czy jesteśmy zobowiązani do samodzielnego wypełniania deklaracji PIT-37?

W 2019 r. nastąpiły istotne zmiany w sposobie rozliczania PIT, zgodnie z którymi co do zasady nie musimy sami, we własnym zakresie wypełniać rocznego zeznania podatkowego, ponieważ zajmie się tym w naszym imieniu Krajowa Administracja Skarbowa. Jednakże istnieją od tej zasady wyjątki, w przypadku których samodzielne rozliczenie deklaracji PIT-37 będzie dla podatnika korzystniejsze. 

Pierwsza taka sytuacja wiąże się z przysługującymi nam ulgami podatkowymi, gdyż system nie uwzględnia ich automatycznie, wobec tego, to na nas spoczywa obowiązek wprowadzenia ich do naszego rozliczenia. 

Podobnie jest w kwestii wspólnego rozliczenia z małżonkiem – wówczas system również nie uwzględnia tej możliwości. Wobec powyższego we wspólnym zeznaniu podatkowym należy złożyć odpowiedni wniosek o łączne opodatkowanie, jeżeli współmałżonek również rozlicza deklarację PIT-37.

Jak wypełnić deklarację PIT-37? 

Po otrzymaniu od pracodawcy deklaracji PIT-11, można rozliczyć swoją deklarację podatkową samodzielnie, w sposób tradycyjny, jak i online, za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl. 

W przypadku pierwszej możliwości wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w wersji papierowej, następnie należy złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą – koniecznie listem poleconym, w terminie do 30 kwietnia. 

Na stronę podatki.gov.pl możemy zalogować się na dwa sposoby:

  1. przez profil zaufany lub 
  2. po podaniu danych osobowych oraz wysokości przychodu za dwa poprzednie lata.

Po wybraniu jednego z powyższych sposobów i pomyślnym zalogowaniu się na swoje konto, otrzymamy PIT uzupełniony przez Urząd Skarbowy, który wykorzystał do tej czynności informacje ze wszystkich deklaracji PIT-11, przesłanych przez pracodawców/zleceniodawców. Uzupełnioną deklarację możemy zaakceptować lub odrzucić do dnia 30 kwietnia, a jeśli tego nie zrobimy, to automatycznie zrobi to za nas urząd.

Opcja odrzucenia wstępnie wypełnionego PIT-u daje możliwość samodzielnego uzupełnienia PIT-37, aby uwzględnić w deklaracji odliczenia od podatku lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Deklarację PIT-37 wysyłamy dopiero wówczas, gdy mamy pewność co do prawidłowości jej ostatecznej wersji.

Już po złożeniu e-PIT-u i po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „Złożone dokumenty” możesz sprawdzić etap, na którym obecnie znajduje się twój PIT. Urząd skarbowy dla deklaracji składanych elektronicznie ma 45 dni na dokonanie zwrotu podatku. 

W momencie, w którym zeznanie podatkowe dotrze do właściwego urzędu skarbowego, zostaniesz o tym poinformowany mailowo. W wiadomości zwrotnej otrzymasz tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które stanowi dowód pomyślnego wysłania deklaracji.  

Korekta deklaracji PIT-37  

Warto dodać, iż w przypadku wystąpienia błędu lub nierozliczenia ulgi podatkowej, istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

W przypadku niezłożenia PIT-37 za okres przed 2020 r., należy rozliczyć deklarację oraz dołączyć do niej czynny żal, który stanowi zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego przed wykryciem tego faktu przez urząd. W takim przypadku organ podatkowy może odstąpić od ukarania podatnika, który nie złożył w terminie deklaracji podatkowej PIT-37. Za niezłożenie PIT-37 w terminie grozi mandat lub grzywna. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących rozliczania PIT-37, a także  przygotują niezbędne dokumenty.

 

Przygotował:

Natalia Szymor
młodszy prawnik

Dawid Stępniewski
młodszy prawnik 

udostępnij:

podobne artykuły

komentarze 2

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *