Ochrona kobiet w ciąży

Zawarte w Kodeksie pracy przepisy gwarantują szczególną ochronę dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę kobiet, które spodziewają się dziecka. Każdy pracodawca ma obowiązek respektowania praw swojej ciężarnej pracownicy. Ich naruszenie lub łamanie wiąże się z poniesieniem przez pracodawcę dotkliwych konsekwencji.

W jakim systemie może pracować ciężarna według polskiego Prawa pracy?

Ochrona kobiet w ciąży obejmuje zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, bez względu na to, czy pracownica wyraża zgodę na wykonywanie obowiązków zawodowych w wyżej wymienionych warunkach.

Ciężarna nie może wykonywać pracy w nocy i przez więcej niż 8 godzin dziennie. Pracownica spodziewającą się dziecka nie może także zostać wysłana w delegację czy też być zatrudniona w przerywanym systemie czasu pracy.

Jakie prawa ma kobieta w ciąży zatrudniona na umowę o pracę?

Warto wiedzieć, jakie prawa ma ciężarna pracownica i jakiego typu obowiązki posiada wobec niej pracodawca. Przepisy Kodeksu pracy nadają ciężarnym pracownicom liczne uprawnienia. Jednym z nich jest całkowity zakaz rozwiązywania umowę o pracę w czasie ciąży i podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa rozwiązać bądź wypowiedzieć zawartej wcześniej umowy o pracę zatrudnionej przez siebie pracownicy w ciąży, nawet gdy posiada ona zaledwie kilkumiesięczny staż pracy.

Przedłużenie umowy o pracę u zatrudnionej ciężarnej – na jakich warunkach?

Kobieta w ciąży zatrudniona w ramach umowy o pracę zawartej na czas określony, której termin upływa po trzecim miesiącu ciąży, może liczyć na jej przedłużenie do dnia porodu. Natomiast przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu nie obowiązuje, gdy ciężarna pełni funkcję pracownika zastępczego.

Warto wspomnieć, że ochrona kobiet w ciąży dotyczy także okresu wypowiedzenia. Nie jest ono ważne, jeśli w trakcie okresu wypowiedzenia okaże się, że pracownica spodziewa się dziecka.

Zakaz rozwiązywania umowy o pracę z kobietą spodziewającą się dziecka – czy jest dopuszczalny?

Zakaz rozwiązania umowy o pracę w czasie ciąży reguluje treść artykułu 177 § 1 KP. Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki, kiedy dopuszczalne jest prawem rozwiązanie bądź też wypowiedzenie umowy o pracę z ciężarną. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej, która może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy z kobietą w ciąży. Ponadto zakaz rozwiązania umowy o pracę z ciężarną nie obowiązuje, gdy jest ona zatrudniona w ramach umowy o pracę na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. Dopuszcza się rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży po ogłoszeniu upadłości bądź w trakcie likwidacji danej firmy.

Czy ciąża daje prawo do zwolnienia od wykonywania obowiązków zawodowych na czas badań?

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do zwolnienia od swoich obowiązków zawodowych na czas wykonywania badań lekarskich, bez utraty prawa do wynagrodzenia. Warto wspomnieć w tym miejscu, że składniki wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy ciężarnej są obliczane na podstawie kwot z miesiąca, w którym nastąpiło wspomniane wyżej zwolnienie od obowiązków zawodowych.

Czy kobieta w ciąży może wykonywać wszystkie prace, bez względu na to, jakie niosą zagrożenie?

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac uznawanych za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Dotyczy to także pracownic karmiących piersią. Do tego typu obowiązków zawodowych zalicza się praca przy komputerze przekraczająca 8 godzin na dobę, wykonywanie obowiązków zawodowych w pozycji stojącej przez więcej niż 3 godziny dziennie, a także podnoszenie ciężarów o masie powyżej 3 kg lub 6 kg w przypadku kobiet karmiących piersią.

Kobiety spodziewające się dziecka a prace na wysokościach, w zakładach chemicznych i fizyki jądrowej

Ciężarne pracownice nie mogą być narażone na kontakt z substancjami chemicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie płodu lub zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Dopuszcza się, aby kobiety w ciąży mogły wykonywać swoje obowiązki zawodowe na specjalnie zaprojektowanych podwyższeniach, wyposażonych w nowoczesne zabezpieczenie przed upadkiem.

Kobiety w ciąży nie mogą pracować na wysokościach, jak również być narażone na drgania, promieniowanie rentgenowskie/jonizujące czy też wykonywanie obowiązków zawodowych w ośrodkach eksperymentalnych, instytutach fizyki jądrowej, w miejscach, gdzie znajdują się reaktory atomowe, w kopalniach, hutach, kanałach, zbiornikach i przy wykopach.

Kobieta spodziewającą się dziecka, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, objęta jest szczególną ochroną. Wynika to z przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Należy pamiętać, że ochrona kobiet w ciąży dotyczy pracownic w każdym wieku, bez względu na staż pracy czy też charakter zatrudnienia.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *