Co pracodawca powinien wiedzieć o dyskryminacji w miejscu pracy

Problem dyskryminacji w miejscu zatrudnienia może pojawić się niezależnie od liczby pracowników czy też profil prowadzonej działalności gospodarczej. Dyskryminacja to negatywne zjawisko, które oddziałuje nie tylko na atmosferę w pracy, ale również może przyczynić się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji. W sytuacji, gdy pracodawca nie reaguje on na tego typu zjawisko lub też sam dopuszcza się takiego działania, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy?

Zjawisko dyskryminacji w pracy opiera się przede wszystkim na nierównym traktowaniu pracowników z uwzględnieniem ich wieku, płci, narodowości, religii, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Ponadto problem dyskryminacji w pracy wiąże się także z celowym działaniem ze strony pracodawcy, który nie dopuszcza pracownika do szkoleń utrudniając mu rozwój zawodowy, obniża wysokość wynagrodzenia bez jakiegokolwiek uzasadnienia czy też oferuje mu inny rodzaj umowy o pracę w porównaniu do innych pracowników na tym samym stanowisku.

Każdy pracodawca powinien dbać o to, aby w jego firmie zapobiegać przejawom dyskryminacji pracowniczej. Do tego celu można powołać komisję, do której pracownicy mogą zgłaszać różnego typu nieprawidłowości.

Dyskryminacja w pracy dzieli się na bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza obejmuje traktowanie pracownika mniej korzystnie niż innych zatrudnionych na identycznym stanowisku. Z kolei dyskryminacja pośrednia w miejscu pracy jest mniej zauważalna. Powstaje ona wówczas, gdy w firmie obowiązują różnego typu kryteria, praktyki lub zasady nierównego traktowania poszczególnych pracowników. Dyskryminacja pracownicza może wiązać się także z uprzedzeniami przełożonego wobec konkretnego pracownika, które przekładają się na negatywny stosunek pracodawcy do danego pracownika.

 

Sposób przeciwdziałania dyskryminacji – środki stosowane przez pracodawców

W miejscu zatrudnienia każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji, stosując środki w postaci proaktywnej polityki. Może to być między innymi stworzenie komórki, która po zgromadzeniu odpowiednich dowodów będzie w stanie ocenić czy wobec danego pracownika zachodzi zjawisko dyskryminacji. Niezależnie od wewnętrznych regulaminów czy przepisów, pracodawca nie może dopuszczać do tego, aby zatrudnieni byli dyskryminowani przez menedżerów, kierowników działu czy też bezpośrednich lub pośrednich przełożonych. Z uwagi na to, pracodawca powinien zapobiegać lub też potępiać niedozwolone praktyki i niezwłocznie interweniować w sytuacjach wymagających stanowczej reakcji. Poza tym, pracodawca ma obowiązek uwrażliwiać pracowników na różne sytuacje dyskryminacyjne w pracy, jak również organizować szkolenia na ten temat. W niewielkich firmach metodami zapobiegania dyskryminacji w pracy mogą być między innymi:

  • transparentne wymagania względem wszystkich pracowników,
  • jasno określone wymogi dotyczące przyznawania premii lub awansów,
  • organizowanie szkoleń przeciwdziałających zjawisku dyskryminacji pracowniczej,
  • gromadzenie uwag i zażaleń od pracowników, którzy czują się poszkodowani wskutek nierównego i niesprawiedliwego traktowania w miejscu zatrudnienia..

Pracodawca dopuszczający się dyskryminacji – konsekwencje prawne

W wielu miejscach pracy głównym prowodyrem, jak również osobą, która dopuszcza się zachowań dyskryminacyjnych, może być sam pracodawca. Osoba ta nie jest bezkarna i nie powinna się w ten sposób czuć. Jeśli pracownik jest ofiarą jawnej bądź też ukrywanej dyskryminacji, może zgłosić się i prosić o interwencję związek zawodowy bądź też Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy nie zauważy on poprawy, ma szansę wystąpić na drogę sądową z żądaniem odszkodowania z tytułu dyskryminacji pracowniczej.

Pracodawca, który notorycznie dopuszcza się dyskryminacji może odpowiadać za tego typu czyny, a po zasądzeniu odszkodowania, jest on zmuszony wypłacić je w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ponadto po udowodnieniu winy pracodawcy, ma on obowiązek przywrócić dawnego pracownika na jego stanowisko pracy, oferując mu odpowiednią wysokość pensji i możliwość rozwoju zawodowego. Wejście na drogę sądową z pracodawcą, który dopuszcza się przejawów dyskryminacji, wymaga posiadania dowodów. Mogą to być świadkowie tego typu zachowań, nagrania bądź inna dokumentacja wskazująca na dyskryminację wobec konkretnego pracownika.

Dyskryminacja w miejscu pracy jest poważnym problemem. Powinien on być rozwiązany przy zastosowaniu odpowiednich i skutecznych środków prawnych.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *