Rozporządzenie w sprawie przyjmowania wniosków wizowych poza kolejnością

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Załączniki do rozporządzenia wskazują zawody oraz rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w przypadku których wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Możliwość wyznaczenia zawodów i działalności, w przypadku których wnioski o wydanie wizy będą miały pierwszeństwo wynika z art. 77 ust. 11 Ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w przypadku których obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie wizy krajowej poza kolejnością. 

Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia wskazuje zawody, w przypadku których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy będą przyjmowane poza kolejnością. Są to m.in:

 • inżynierowie: do spraw przemysłu i produkcji, technologii betonów, technologii szkła, elektrycy;
 • zawody medyczne: lekarze specjaliści, pielęgniarki;
 • technicy: budownictwa; 
 • zawody informatyczne: analitycy systemów komputerowych, specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych, projektanci aplikacji sieciowych, programiści aplikacji; projektanci i administratorzy baz danych, administratorzy systemów komputerowych, specjaliści do spraw sieci komputerowych i do spraw baz danych;
 • zawody związane z opieką: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby z niepełnosprawnością;
 • zawody związane z budownictwem: murarze, betoniarze, cieśle i stolarze, robotnicy budowy dróg, dekarze, posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy, tynkarze, monterzy izolacji, malarze budowlani i pokrewni, spawacze. ślusarze;
 • kierowcy: autobusu, samochodów ciężarowych;
 • operatorzy: sprzętu do robót ziemnych, maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych.

Z kolei załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia wskazuje rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, w przypadku których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy przez cudzoziemców mają być rozpatrywane priorytetowo.

Jest to działalność związana z:

 • uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, rybactwem, w tym działalność usługowa np. następująca po zbiorach;
 • zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi tj. obiekty noclegowe turystyczne, pola kempingowe czy namiotowe, restauracje, placówki gastronomiczne;
 • oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki;
 • usługami w zakresie informacji, w tym przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych.

Co istotne, wskazując priorytetowe zawody i rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, Minister Spraw Zagranicznych zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych potrzeb polskiego rynku pracy. 

Wskazane przez MSZ zawody wynikają z opracowań analitycznych ekspertów i ich prognoz dotyczących rynku pracy, a także analiz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Priorytetowa ścieżka przyjmowania wniosków o wizy w celu wykonywania pracy od określonych grup cudzoziemców ma na celu ułatwienie pozyskiwania siły roboczej w branżach i zawodach, w których występują deficyty na polskim rynku pracy, a także rozwój programu “Poland. Business Harbour”.

Rozporządzenie ma poprawić sytuację na polskim rynku pracy, z drugiej jednak strony pojawiają się obawy dotyczące terminów rozpatrywania pozostałych wniosków wizowych.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących procedury uzyskania wizy, a także innych kwestii związanych z  prawem imigracyjnym – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych odpowie na nurtujące pytania oraz rozwieje wątpliwości.

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *