Zmiany w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jednym z warunków koniecznych dla uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jakie Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519) nakłada na Ubiegających się o udzielenie zezwolenia, jest obowiązek potwierdzenia znajomości języka polskiego.  

 

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zmieniono brzmienie przepisu określającego katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego jako języka obcego. Opisywana zmiana polega na tym, iż znajomość języka polskiego będą mogły potwierdzać również inne dostępne wiarygodne certyfikaty. 

 

Prawodawca zdecydował o dodaniu do art. 211 Ustawy ustępu 5. stanowiącego delegację ustawową dla ministra ds. wewnętrznych, który na zasadzie porozumienia z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego, zobowiązany był do określenia w drodze rozporządzenia wykazu możliwych poświadczeń znajomości języka polskiego na poziomie B1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 roku, określiło ww. wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego.Wskazane w nim możliwości potwierdzenia znajomości języka gwarantują, iż cudzoziemiec, który otrzyma wymieniony w rozporządzeniu certyfikat, posiada znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej wymaganym do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

Nowy katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia rozszerzono m.in. o certyfikaty:

  • TELC (The European Language Certificates) – międzynarodowe standaryzowane testy z zakresu 10 języków europejskich. Egzaminy i certyfikaty są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  • ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) – certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych. Egzaminy i certyfikaty są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

O zaistniałej zmianie informowaliśmy Państwa w naszym poprzednim wpisie jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z przewidywaniami opisywane rozporządzenie weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej, a więc dnia 24 czerwca 2023 roku.

 

W dotychczasowym stanie prawnym przed wejściem w życie omawianego rozporządzenia, znajomość języka polskiego, oprócz świadectwa ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły lub uczelni, a także świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, potwierdzało urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672).  

 

W praktyce, możliwość uzyskiwania certyfikatu znajomości języka polskiego wiązała się z szerokim spektrum problemów, głównie w postaci utrudnionej możliwości podejścia do egzaminu z uwagi na brak wolnych terminów. Regularnie na przestrzeni kolejnych lat rosła bowiem liczba osób przystępujących do egzaminu, który odbywał się jedynie kilka razy w roku. 

Poszerzenie katalogu certyfikatów i poświadczeń znajomości języka polskiego powinno ułatwić cudzoziemcom, ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie B1. 

 

Należy pamiętać, iż dalszym ciągu istnieje możliwość potwierdzenia znajomości języka polskiego za pomocą świadectwa ukończenia w Polsce szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim czy też za pomocą świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Wykwalifikowany zespół prawników udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi i profesjonalnego wsparcia prawnego. 

 

Przygotowali:

Liudmyla Bartkiv
starszy doradca ds. imigracyjnych

Piotr Dzieniszewski
asystent prawny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *