Umowy cywilnoprawne wliczane do stażu pracy? Projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze,wlicza się stosunek pracy oraz okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

Praca, często bardzo podobna, wykonywana jest na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co może być niekorzystne dla osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Ustalenie stażu pracy wyłącznie na podstawie stosunku pracy może skutkować utrudnionym dostępem do uprawnień pracowniczych, zależnych od stażu pracy np. 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. MRPiPS planuje dodanie do Kodeksu pracy art. 302 [1], zgodnie z którym, do okresu zatrudnienia, poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych, wliczane będą okresy wykonywania pracy na podstawie:

– umowy agencyjnej;
– umowy zlecenia;
– innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności indywidualnej działalności gospodarczej,
– pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
– wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
– pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego; odbywania służby zastępczej;
– wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.
– niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do  ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

Przygotowała:
Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *