windykacja

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudniać cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii lub EOG powinni uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez nich pracy. Obecnie funkcjonuje kilka różnych typów zezwoleń – A, B, C, D oraz E. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób je uzyskać i jakiego rodzaju pracy dotyczą.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce?

Wnioskować o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce można w różnych formach: listownie, elektronicznie lub osobiście w urzędzie. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i pragną zatrudnić cudzoziemca, muszą najpierw uzyskać dla niego zezwolenie na wykonywanie pracy typ A, B, C, D lub E. Bez tego dokumentu co do zasady nie jest możliwe powierzenie obowiązków zawodowych osobom niebędącym obywatelami polskimi, poza niektórymi wyjątkami. Na przykład, ustawowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są m.in.  studenci stacjonarnych studiów wyższych na polskiej uczelni lub osoby posiadające zezwolenia na pobyt stały.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca typu A, B, C, D lub E powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do konkretnego typu zezwolenia załącznikami. Osobą występującą o zezwolenie na pracę cudzoziemca jest zawsze pracodawca, który zamierza go zatrudnić.

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę dla cudzoziemca. Są oznaczone pierwszymi literami alfabetu. Zalicza się do nich:

  • zezwolenie na pracę typ A – wymagane do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę zarobkową na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, który ma siedzibę lub oddział w Polsce;
  • zezwolenie na pracę typ B – konieczne do zatrudnienia cudzoziemca, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie na rzecz podmiotu z oddziałem lub siedzibą na terytorium Polski pełnił funkcję członka w zarządzie osoby prawnej, prowadził działania na rzecz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako jej komplementariusz bądź działał jako prokurent;
  • zezwolenie na pracę typ C – potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca oddelegowanego do Polski do oddziału bądź zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego na czas 30 dni w całym roku kalendarzowym;
  • zezwolenie na pracę typ D wymagane do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie oddelegowany do Polski, aby świadczyć usługi eksportowe przez pracodawcę zagranicznego niemającego oddziału, zakładu lub innej formy prowadzonej działalności w RP;
  • zezwolenie na pracę typ E – konieczne do zatrudnienia cudzoziemca, który będzie oddelegowany do Polski przez pracodawcę zagranicznego na czas dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy; dokument obejmuje działania inne niż wymienione powyżej.

Kwestie formalne związane z wnioskowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca można składać w dowolnym momencie. Procedura ta powinna trwać około 30 dni, jednak w praktyce często występują spore opóźnienia. Poszczególne urzędy mogą rozpoznawać wnioski nawet przez kilka miesięcy. Należy uwzględnić ten fakt podczas składania wniosku. 

Usługę można zrealizować w urzędach wojewódzkich poprzez złożenie wniosku do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania pracodawcy będącego osobą fizyczną lub siedziby danej firmy. Najprostszym rozwiązaniem jest skierowanie wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca online i wypełnienie wniosku wraz z załączeniem skanów niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej. Taki tryb składania wniosku bez potrzeby wizyty w urzędzie wojewódzkim oraz wysyłania dokumentów pocztą jest możliwy wyłącznie w przypadku braku konieczności przełożenia dokumentów w oryginale (np. informacji starosty w formie papierowej). Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne bądź też nieprawidłowo wypełnione rubryki, urząd wyśle do pracodawcy odpowiednie wezwanie.

Zezwolenia można przedłużać. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca należy złożyć nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu poprzedniego zezwolenia, bez względu na jego rodzaj. Istotne jest to, że wojewoda w konkretnym województwie może w rozporządzeniu skrócić okres, na jaki jest wydawane zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce. Okres ważności zezwolenia może różnić się w zależności od województwa. 

 

Przygotował:
Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji
Piotr Sawicki
adwokat
udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *