Jak przedłużyć zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca?

Jak przedłużyć zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca?

Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców często zastanawiają się, jak przedłużyć ich zezwolenie na pracę, co stanowi warunek konieczny dalszego trwania stosunku pracy z obcokrajowcem. 

Formalności związane z przedłużeniem okresu zezwolenia na pracę cudzoziemca 

Osoba zatrudniająca obcokrajowca powinna uzyskać dla niego zezwolenia na pracę typu A, B, C, D lub E. Ten obowiązek istnieje w zdecydowanej większości przypadków, ale przepisy przewidują pewne wyjątki. Niektóre grupy cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii, mogą pracować na terytorium Polski bez zezwolenia na pracę, więc w przypadku tych osób nie trzeba będzie również uzyskiwać przedłużenia zezwolenia na pracę. Chodzi np. o osoby posiadające ważną Kartą Polaka lub osoby, którym zostało udzielone zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.  

W sytuacji, gdy obcokrajowiec nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia, a ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia zaczyna się zbliżać ku końcowi, przedsiębiorca w celu kontynuowania współpracy z danym cudzoziemcem powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę lub aktualne miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

Przedłużenie zezwolenia na pracę obcokrajowca w Polsce należy złożyć listownie, elektronicznie lub osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż na 90 dni i nie później na 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zezwolenia. 

Prawidłowo wypełniony wniosek można złożyć również online w zakładce Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WPZ

Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Profilem Zaufanym. W przypadku konieczności załączenia dokumentów w oryginale należy wysłać je pocztą.

Jakie dokumenty wymagane do przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium RP dla cudzoziemca?

Niezbędne dokumenty wymagane do przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium RP dla cudzoziemca obejmują m.in. kopie dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy dany wniosek, ze wszystkimi wypełnionymi stronami oraz oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Potrzebny jest również dokument tożsamości przedsiębiorcy, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna.

Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych powinna być przedłożona w oryginale, jeśli jest wymagana, np. w sytuacji zmiany stanowiska cudzoziemca po uzyskaniu przedłużenia zezwolenia na pracę typu A. Do wymaganej informacji starosty trzeba załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy określonych w tym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zwolniony z dołączenia informacji starosty, w przypadku gdy praca, którą będzie wykonywał cudzoziemiec na nowym stanowisku znajduje się w wykazie zawodów deficytowych opublikowanym w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewodów. Chodzi tutaj m.in. o następujące grupy zawodów deficytowych na terenie całego kraju: murarz, tynkarz, posadzkarz, betoniarz-zbrojarz, programista aplikacji, administrator systemów komputerowych, kierowca autobusu. 

Natomiast na lokalnym rynku pracy w poszczególnych województwach z informacji starosty są zwolnione osoby pracujące w takich zawodach jak kierowca ciągnika siodłowego (woj. mazowieckie) czy robotnik magazynowy (woj. wielkopolskie).

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie trzeba dołączać informacji starosty, także wtedy, gdy powinna nastąpić zmiana stanowiska cudzoziemca posiadającego obywatelstwo Republiki Białorusi, Armenii i Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i będzie on w tym samym gospodarstwie domowym realizował obowiązki zawodowe w formie pielęgnacyjno-opiekuńczej lub jako pomoc domowa. 

Oprócz tego zwolnienie z obowiązku dołączania informacji starosty obejmuje pracę w charakterze trenera, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie, a także cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorstwa zagranicznego w jego oddziale znajdującym się na terenie Polski. 

Kolejne dokumenty wymagane do przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium RP dla cudzoziemca, które należy złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego, obejmują odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru zawierającego dane aktualne na dzień składania wniosku, a w przypadku gdy pracodawcą jest spółka w organizacji – umowę spółki.  

Ponadto, wymagane są dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne jeśli ich bieżące regulowanie jest wymagane w związku z charakterem wykonywanej przez cudzoziemca pracy, a także umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a obcokrajowcem, na podstawie której praca była wykonywana zgodnie z dotychczasowym zezwoleniem. 

Pozostałe wymagane w tej sprawie dokumenty będą zależały od typu zezwolenia na pracę, które pracodawca chce przedłużyć. Przykładowo, do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typu B trzeba dołączyć m.in. deklarację CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku.

Urząd wojewódzki może zażądać przedstawienia do wglądu oryginalnych dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie. Wszystkie dokumenty w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych i dokumentów podróży) należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

W przypadku reprezentowania danego przedsiębiorcy przez pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo. 

Opłaty związane ze złożeniem wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium RP dla cudzoziemca

Dodatkowo do wniosku i dokumentów wymaganych do przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium RP dla cudzoziemca należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przedłużenie zezwolenia zawierający nazwę i adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Konieczne jest wskazanie, że opłata dotyczy wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. W tytule opłaty należy wpisać dane zatrudnianego – imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występuje się z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę

Wysokość opłaty skarbowej za złożenie takiego wniosku wynosi:

  • 25 zł – w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie przedłużenia zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  • 50 zł – w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie przedłużenia zezwolenia na pracę na okres przekraczający 3 miesięcy;
  • 100 zł – w przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ D. 

Wymaganą opłatę wnosi się na konto właściwego urzędu wojewódzkiego.

Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terenie RP wymaga złożenia stosownego wniosku we właściwym urzędzie wojewódzkim i w ustawowym terminie. Tylko wówczas obcokrajowiec może legalnie kontynuować współpracę z podmiotem, który wcześniej zatrudniał go na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

Przygotowali:
Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji

Piotr Sawicki
adwokat

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *