Delegowanie wyrażenia zgody na zwolnienie pracownika na inny organ niedopuszczalne

Zgoda na zwolnienie pracownika – ochrona trwałości stosunku pracy

Dodatkowej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę podlegają m. in. członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz członkowie rady pracowników. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników.

Przepisy te mają na celu zagwarantowanie szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Co istotne, w ocenie Sądu Najwyższego, mając na uwadze podobieństwo wskazanych przepisów i ich wspólny cel, orzecznictwo dotyczące art. 32 ustawy o związkach zawodowych może być stosowane przy wykładni art. 17 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.

Wypowiedzenie stosunku pracy – wymóg zgody rady pracowników

Stan faktyczny w sprawie toczącej się przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt I PSKP 42/22 dotyczył pracownika będącego członkiem rady pracowników. Spółka po porozumieniu z komisją rady pracowników, rozwiązała z pracownikiem stosunek pracy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Co istotne, Spółka zawarła wcześniej porozumienie, w którym zapewniono warunki informowania i przeprowadzania konsultacji równe warunkom określonym w ustawie z informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zgodnie z powyższym pracodawca nie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy bez zgody rady pracowników.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że główną przyczyną rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem było niedopełnienie obowiązków oraz ogólne, lekceważące podejście do obowiązków służbowych. Ponadto podkreślił, że uchwała rady pracowników o wyrażeniu zgody na rozwiązanie z powodem umowy o pracę została została podjęta zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. Sąd okręgowy potwierdził, że ocena materiału dowodowego przez sąd rejonowy była prawidłowa, a wypowiedzenie umowy zostało dokonane za wymaganą zgodą rady pracowników.

Powód wniósł skargę kasacyjną podnosząc, że brak było wymaganej zgody rady pracowników, ponieważ zgodę na rozwiązanie stosunku pracy wyraził komitet rady pracowników tj. organ wewnętrzny rady.

Zwolnienie pracownika – wyrażenie zgody przez inny organ niedopuszczalne

Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W ocenie SN norma wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Sąd podkreślił, że niedopuszczalne są inne formy wyrażenia zgody i tym samym niedopuszczalne jest delegowanie w statucie tego uprawnienia na inne organy. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i udzielić wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

wyrok SN sygn. I PSKP 42/2

Przygotowały:

Paulina Sochań
Aplikantka radcowska

Magdalena Gębczyńska
Asystentka prawna

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *