Będzie CUKR, ale czy będzie słodko? Nowa procedura uzyskania kart pobytu dla obywateli Ukrainy

1 lipca 2024 r. weszły w życie zmienione przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja daje możliwość przekształcenie posiadanych przez obywateli Ukrainy uprawnień pobytowych, wynikających z ochrony tymczasowej udzielonej na podstawie specustawy, w zezwolenia na pobyt czasowy w drodze wydania karty pobytu.

Nowa procedura zostanie wprowadzona w życie po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów.

Obywatelowi Ukrainy, na jego wniosek złożony w drodze elektronicznej, zostanie wydana karta pobytu, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

 1. w dniu 4 marca 2024 r. posiadał status UKR,
 2. w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu posiada status UKR,
 3. posiadał nieprzerwany status UKR przynajmniej przez 365 dni.

System teleinformatyczny, właściwy do złożenia przedmiotowego wniosku, będzie prowadzony przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym obywatela Ukrainy (osoby, które mają aplikację Diia.pl, posiadają podpis zaufany).

W karcie pobytu zostaną umieszczone:

 1. adnotację „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”;
 2. informację o udzieleniu jej posiadaczowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Kartę pobytu wydaje się również dziecku urodzonemu na terytorium Polski przez matkę, która  przybyła legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. pobyt tego dziecka na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie specustawy; 
 2. w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu dziecko to posiada status UKR; 
 3. matce tego dziecka wydano kartę pobytu w drodze przekształcenia uprawnień pobytowych.

Po odbiorze karty pobytu status obywatela Ukrainy w rejestrze PESEL będzie zmieniany z “UKR” na “CUKR”.  

Obywatel Ukrainy, któremu wydano kartę pobytu w rezultacie przekształcenia dotychczasowych uprawnień pobytowych:

 • w okresie ważności tej karty będzie miał obowiązek  zawiadamiać o każdej zmianie miejsca pobytu w terminie 15 dni roboczych wojewodę, który wydał temu obywatelowi Ukrainy kartę pobytu;
 • będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • nie będzie potrzebował wysłania przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy dla legalizacji zatrudnienia;
 • będzie mógł podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zezwolenie na pobyt czasowy uzyskane w rezultacie przekształcenia dotychczasowych uprawnień pobytowych będzie cofane, jeżeli:

 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
 2. obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
 3. opuścił on terytorium Polski na okres co najmniej 6 miesięcy.

Zwracamy uwagę, że zmiana statusu w rejestrze PESEL z “UKR” na “CUKR” będzie dotyczyła nie tylko osób, co uzyskały karty pobytu w drodze przekształcenia, ale również obywateli Ukrainy, którzy posiadali status UKR i uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy:

 • w celu wykonywania pracy, 
 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dla członka rodziny obywatela RP,
 • w celu połączenia się z rodziną.

Ubieganie się o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP oraz w celu połączenia z rodziną dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostało możliwym od 1 lipca 2024 roku. 

W przypadku pytań związanych z legalizacją pobytu obywateli Ukrainy, zarówno posiadających status UKR, tak i nieposiadających tego statusu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

 

Przygotowały:

Daria Krailo
starszy prawnik imigracyjny

Liudmyla Bartkiv
starszy doradca imigracyjny 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *