Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski legalnie przez co najmniej pięć lat, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Uprawnienie jest przyznawane na czas nieoznaczony. Jednocześnie na podstawie tego zezwolenia wydawana jest karta pobytu, która jest ważna przez pięć kolejnych lat. Po pięciu latach należy ją wymienić na nową. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest wydawane po spełnieniu kilku podstawowych warunków.

Kto może się ubiegać o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Legalny i nieprzerwany pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej pięć lat jest warunkiem koniecznym, ale nie jedynym, by móc się ubiegać o status rezydenta długoterminowego UE. Cudzoziemiec, który się o niego stara, powinien posiadać stały i regularny dochód, dzięki któremu jest w stanie utrzymać siebie oraz członków najbliższej rodziny. Ponadto, cudzoziemiec powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz posługiwać się językiem polskim na poziomie co najmniej B1, co stosownym dokumentem potwierdza Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego. Za udokumentowaną znajomość języka polskiego uznaje się także świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub za granicą, o ile językiem wykładowym był język polski.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE a praca

Cudzoziemiec, który uzyska status rezydenta w Polsce, otrzymuje jednocześnie prawo do wykonywania pracy na terenie kraju. Uprawnienie to nie wymaga uzyskania dodatkowych dokumentów w postaci zezwolenia na pracę.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia

Procedurę uzyskania statusu rezydenta UE wszczyna się poprzez złożenie kompletu dokumentów we właściwym urzędzie wojewódzkim ustalonym na podstawie miejsca pobytu cudzoziemca. Do wniosku na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy dołączyć cztery fotografie. Wymagana jest także kserokopia dokumentu podróży oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu. W celu potwierdzenia stałych i regularnych dochodów mogą być wymagane zezwolenia na pracę z ostatnich pięciu lat w trakcie pobytu w Polsce, zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i znajomość języka polskiego. Jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o status rezydenta UE prowadzi działalność gospodarczą, powinien także dostarczyć wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub umowę spółki wraz z aktualnym odpisem z KRS.

Czego nie wlicza się do pięcioletniego okresu pobytu na terenie Polski?

Warto wiedzieć, że zezwolenie na pobyt rezydenta nie przysługuje cudzoziemcom, którzy przebywają na terenie Polski ze względów humanitarnych, ochrony czasowej, ochrony międzynarodowej, pobytu tolerowanego czy azylu. O status rezydenta nie mogą się również ubiegać osoby, które przyjeżdżają do Polski w celu odbycia studiów bądź ukończenia kształcenia. Jednocześnie – po ukończeniu studiów wyższych – połowę czasu pobytu, który został na to poświęcony, można wliczyć do wymaganego pięcioletniego nieprzerwanego okresu pobytu. Nie wlicza się do niego jednak przebywania na terenie Polski jako pracownik delegowany w celu transgranicznego świadczenia usług lub jako członek misji dyplomatycznej.

W rozumieniu ustawy nieprzerwanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest pobyt, w którym jedna przerwa nie jest dłuższa niż 6 miesięcy, a w całości wyjazdy poza Polskę nie przekraczają 10 miesięcy. Z kolei w przypadku cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terenie innego państwa UE jedna przerwa nie jest dłuższa niż 12 miesięcy, a w całości wyjazdy nie przekraczają 18 miesięcy.

Istotną informacją jest to, że prawo uwzględnia także usprawiedliwione przerwy w pobycie na terenie Polski ponad wskazane wyżej okresy. Do takich sytuacji zalicza się między innymi wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych, kształceniem, towarzyszeniem najbliższym członkom rodziny – co dotyczy małżonków lub małoletnich dzieci, a także w przypadkach określanych jako „wyjątkowa sytuacja osobista”, które wymagają wyjazdu z kraju. Powyższe okoliczności należy odpowiednio udokumentować.

Skorzystaj z usług naszej kancelarii prawnej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest wydawane na wniosek osób zainteresowanych uzyskaniem takiego uprawnienia. Cudzoziemcy wnioskują o uzyskanie takiego statusu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Procedura wymaga spełnienia wielu zawiłych wymaganych przez prawo wytycznych.

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy specjalizująca się w prawie cudzoziemców, w tym także w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt obcokrajowców na terenie Polski, pomoże ze wszystkimi formalnościami. Nasza Kancelaria, posiadająca długoletnie doświadczenie, sprawnie i skutecznie przeprowadzi procedurę kompletowania dokumentów oraz złożenia ich w właściwym urzędzie, uwzględniając indywidualną specyfikę konkretnej sprawy. Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

 

Przygotowali:
Julia Buchacz
aplikant adwokacki

Piotr Sawicki
adwokat

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *