Relokacja biznesu z Ukrainy do Polski

Obywatele Ukrainy, którzy uzyskali numer PESEL i przebywają legalnie na terytorium Polski mogą podejmować jednoosobową działalność gospodarczą i prowadzić ją na takich samych warunkach jak obywatele polscy.

Ukraińscy przedsiębiorcy mają również możliwość przeniesienia swojej działalności z Ukrainy do Polski poprzez:

 • rozpoczęcie i uzyskanie dofinansowania na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • założenie spółki,
 • zakup gotowej spółki, która posiada już historię, rachunek bankowy, numer KRS, NIP i Regon;
 • otworzenie oddziału firmy – przedsiębiorcy zagranicznego;
 • otworzenie przedstawicielstwa firmy, które będzie zajmować się promowaniem jego produktów lub usług.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy mogą założyć zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dowolną spółkę osobową lub kapitałową, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Do rozpoczęcia tej formy działalności nie jest wymagany kapitał zakładowy. W celu rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wpis do CEiDG umożliwia samodzielne prowadzenie zarobkowej działalności informatycznej, programistycznej, handlowej, usługowej, wytwórczej itd.

 

Spółki

Działalność można prowadzić również w formie spółki, które można podzielić na dwie główne kategorie – osobowe i kapitałowe. 

Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

Istnieje również specjalny rodzaj spółki – spółka cywilna.

 

 • Spółka cywilna 

Spółka cywilna to najprostszy typ spółki. Nie podlegają one prawu handlowemu, lecz Kodeksowi cywilnemu. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, więc wszystkie prawa i obowiązki wynikające z jej utworzenia przysługują wyłącznie wspólnikom. Spółka cywilna może być utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Utworzenie spółki cywilnej nie wymaga wniesienia przez wspólników kapitału. Muszą oni zawrzeć pisemną umowę, w której należy określić cel gospodarczy spółki. 

Spółki cywilne nie muszą być rejestrowane, ale wszystkie osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych muszą być zarejestrowane w CEIDG. W spółce cywilnej każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

Do prowadzenia spółki cywilnej nie jest konieczne prowadzenie pełnej księgowości (pod warunkiem, że roczny dochód nie przekracza 2 mln euro).

 

 • Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką handlową, która, choć nie ma osobowości prawnej, to posiada zdolność prawną. W związku z tym może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. W jej skład mogą wchodzić osoby fizyczne i prawne. Można ją również utworzyć poprzez przekształcenie spółki. 

Utworzenie spółki jawnej wymaga podpisania pisemnej umowy lub skorzystania z formularza elektronicznego w systemie S24. Musi być również wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wszyscy jej wspólnicy są zobowiązani do wniesienia równych wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych) na poczet kapitału zakładowego. Odpowiadają oni solidarnie za długi spółki całym swoim majątkiem. 

W przypadku rocznego obrotu poniżej 2 mln zł nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości i nie ma konieczności składania sprawozdań finansowych.

 

 • Spółka partnerska

Spółka partnerska może być założona przez co najmniej dwie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. Nie posiada osobowości prawnej ale ma zdolność prawną. Ważną zaletą tego typu spółki jest to, że nie do jej założenia nie jest wymagany kapitał zakładowy. Utworzenie spółki nie wymaga aktu notarialnego, wystarczy zawarcie umowy spółki w formie pisemnej. Spółka ta musi być jednak zarejestrowana w KRS. 

Do limitu 2 mln euro obrotu w danym roku można prowadzić uproszczoną księgowość. Każdy partner w spółce jest zobowiązany do wniesienia wkładu. Spółka odpowiada za swoje długi całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność partnerów jest jednak ograniczona – jeśli jeden z nich popełni tzw. błąd w sztuce, pozostali nie ponoszą konsekwencji. 

Osoby, które mają tytuł pobytowy umożliwiający założenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polski mogą być partnerem w spółce partnerskiej, o ile wykonują wolny zawód, taki jak zawód tłumacza przysięgłego, pielęgniarki, położnej, brokera ubezpieczeniowego, architekta itp.

 

 • Spółka komandytowa

Spółka komandytowa składa się z co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. 

Komplementariusz jest odpowiedzialny za prowadzenie i reprezentowanie spraw spółki i ponosi on ograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Komandytariusz odpowiada za długi spółki komandytowej do wysokości sumy komandytowej, całym swoim majątkiem i nie prowadzi spraw spółki. Dla jej założenia nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Wymaga ona wpisu do KRS i pisemnej umowy spółki. 

W przypadku spółki komandytowej konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

 

 • Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to podmiot, który posiada zdolność prawną, ale nie jest osobą prawną. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników – akcjonariusza i komplementariusza. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, natomiast komplementariusz odpowiada za nie całym swoim majątkiem. 

Aby utworzyć spółkę komandytowo-akcyjną, należy zarejestrować ją w KRS i sporządzić jej statut w formie aktu notarialnego. Wszyscy akcjonariusze i komplementariusze muszą wnieść swoje wkłady. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. Wszyscy akcjonariusze mają prawo do udziału w zyskach, a wszyscy komplementariusze mają prawo do prowadzenia spraw spółki. 

Spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Mogą ją utworzyć osoby prawne lub fizyczne. Warunkiem rejestracji jest wpis do KRS i zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, podczas gdy wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu. 

Działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych na koniec każdego roku obrotowego. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym może prowadzić działalność gospodarczą, w tym też zakładać rachunki bankowe, nabywać nieruchomości.

 

 • Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest osobą prawną. Może być utworzona przez co najmniej jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną. Spółka ta może emitować akcje, a ich nabywcy stają się jej akcjonariuszami. Aby założyć spółkę akcyjną należy zarejestrować ją w KRS oraz sporządzić umowę i statut spółki. Należy również wpłacić minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł. 

Majątek spółki nie należy do wspólników. Mają oni jednak prawo do dywidendy (udziału w zyskach) i są zwolnieni z odpowiedzialności za długi. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Prawo do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw mają członkowie zarządu, którzy są zwykle powoływani i odwoływani przez co najmniej trzyosobowy organ – radę nadzorczą, bądź komisję rewizyjną. Każda spółka akcyjna ma obowiązek powołania rady nadzorczej, bądź komisji rewizyjnej w miejsce rady. Jeżeli statut spółki akcyjnej tak stanowi spółka może również powołać oba te organy jednocześnie. 

Spółki akcyjne wymagają prowadzenia pełnej księgowości. Muszą one także przeprowadzać audyty finansowe oraz przygotowywać i publikować raporty roczne.

 

 • Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to uproszczona forma spółki akcyjnej, która jest łatwiejsza do założenia, prowadzenia i, w razie potrzeby, likwidacji. Główne zalety to m.in. możliwość powołania rady dyrektorów (organu łączącego kompetencje rady nadzorczej i zarządu), brak minimalnego kapitału zakładowego (wystarczy symboliczny kapitał zakładowy w wysokości 1 zł), możliwość rozwiązania spółki bez formalnej likwidacji (majątek może zostać przekazany jednemu z akcjonariuszy), możliwość zawarcia umowy spółki w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu S24, prawo do zdalnego podejmowania decyzji przez organy spółki.

 

Pomoc prawna w relokacji biznesu lub rozpoczęciu nowej działalności 

Nasz zespół prawników oferuje kompleksowe usługi prawne obejmujące zarówno pomoc prawną w rozpoczęciu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w otworzeniu lub nabyciu spółki, otworzeniu jej oddziału lub przedstawicielstwa.

Oddział spółki to jej wyodrębniona i samodzielna część. Oddział to swego rodzaju odpowiednik siedziby spółki, czyli miejscowość, w której dana spółka prowadzi swoją działalność. Oddziały spółek mogą być tworzone także dla przedsiębiorców zagranicznych, a więc takich, których siedziba znajduje się poza terytorium Polski.

Przedstawicielstwo to z kolei podmiot, który nie może zaciągać zobowiązań w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentuje, lecz jego rola jest ograniczona do promowania jego działalności na danym rynku.

Nasi prawnicy pomogą osobie, która zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce w wypełnieniu wniosku o założenie działalności oraz w uzyskaniu Profilu Zaufanego (elektronicznego środka służącego potwierdzaniu tożsamości w cyfrowych systemach polskich podmiotów publicznych). W ramach naszych usług oferujemy również pomoc w uzyskaniu numeru PESEL.

Kancelaria może pomóc w założeniu spółki w Polsce na dwa sposoby:

 • w uproszczony sposób poprzez rejestrację w systemie S24;
 • w sposób tradycyjny poprzez podpisanie umowy spółki u notariusza.

 

W przypadku chęci nabycia gotowej spółki nasi prawnicy udzielą wsparcia w zakresie due diligence (oceny kondycji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa), podczas negocjowania warunków transakcji, w tym poprzez rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy i zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów nabywającego spółkę, a także pomoc w negocjowaniu ceny i sfinalizowaniu zakupu.

Prawnicy naszej Kancelarii mogą pomóc także w otwarciu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz w zarejestrowaniu przedstawicielstwa ukraińskiej firmy w Polsce.

Ułatwienia dotyczą nie tylko kwestii związanych z przeniesieniem firmy do Polski lub z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, ale dotyczą również kwestii związanych z rynkiem pracy.

Najważniejsze ułatwienia dla obywateli Ukrainy w Polsce to ułatwiona legalizacja pobytu oraz uproszczone procedury zatrudniania osób z Ukrainy.

Ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu dotyczą m.in.:

 • obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce;
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz najbliższych członków ich rodziny, którzy opuszczą Ukrainę i legalnie wjadą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.;
 • małżonkowie obywateli Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego (jeśli przybyli do Polski z Ukrainy w wyniku wojny);
 • dzieci urodzone przez obywatelki Ukrainy na terytorium Polski, które legalnie przekroczyły granicę od 24 lutego 2022 r.

 

Pobyt tych kategorii osób jest uznawany za legalny przez okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., tj. do 24 sierpnia 2023 r.

Pracodawcy chcący zatrudnić obywateli Ukrainy muszą upewnić się, że potencjalny pracownik legalnie przebywa w Polsce, tj.:

 • jego pobyt został zalegalizowany na zasadach określonych powyżej lub
 • przebywa legalnie na terytorium Polski na innej podstawie, np. wizie lub zezwoleniu na pobyt czasowy,
 • okres jego legalnego pobytu na terytorium Polski uległ przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r..

 

Następnie pracodawca powinien powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Powiadomienie należy złożyć we właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powiatowym urzędzie pracy w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej. Obowiązek wysłania powiadomienia nie dotyczy sytuacji, gdy obywatel Ukrainy należy do grupy osób, zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, np. posiada zezwolenie na pobyt stały. 

 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w wyborze odpowiedniej struktury biznesowej dostosowanej do potrzeb naszych Klientów. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i doradzamy im w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie.

 

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w negocjowaniu umów, sporządzaniu deklaracji oraz praktycznym doradztwie prawnym. Oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, zajmujemy się sądowym i pozasądowym dochodzeniem roszczeń. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom oraz zapewniamy im kompleksowe wsparcie prawne w ekspansji gospodarczej, w tym poprzez ułatwienie uzyskania dofinansowań do prowadzonej działalności gospodarczej czy kontakt z organami publicznymi.

 

Od lat doradzamy w kwestiach związanych z prawem migracyjnym i prawem pracy. Naszym celem jest udzielanie praktycznych porad dotyczących kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym czasu pracy, telepracy i pracy hybrydowej. Przygotowujemy projekty dokumentów, opracowujemy przepisy wewnętrzne i uczestniczymy w negocjacjach.

 

Naszą Kancelarię cechuje doskonałe przygotowanie merytoryczne, sprawne i skuteczne działanie oraz pełne zaangażowanie na rzecz Klientów. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb. Świadczymy pomoc prawną na najwyższym poziomie, co pozwoliło nam zdobyć zaufanie naszych wieloletnich Klientów.

 

Nasz zespół składa się z profesjonalnych prawników i doradców, którzy znajdują najlepsze rozwiązania dla Klientów. Nasi prawnicy posługują się językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim. W zespole Kancelarii pracują osoby, dla których język ukraiński oraz język rosyjski to języki ojczyste, co znacznie ułatwia bieżącą współpracę i komunikację z obywatelami Ukrainy.

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą wszelkich informacji i pomogą w relokacji biznesu z Ukrainy do Polski oraz w rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej w Polsce.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *