Przewodnik dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w pytaniach i odpowiedziach

Stan prawny: 2 marca 2022 roku

 

 1.           Jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy? 

Do przekroczenia granicy na zasadach ogólnych potrzebny jest:

 • paszport (biometryczny bądź niebiometryczny) z ważną wizą typu D lub typu C uprawniającą do wjazdu do strefy Schengen lub
 • paszport biometryczny uprawniający do wjazdu do strefy Schengen (czyli z niewyczerpanym limitem 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni) lub
 • w razie posiadania zezwolenia na pobyt – ważna karta pobytu czasowego/stałego/rezydenta długoterminowego UE. 

W przypadku braku powyższych dokumentów, obywatele Ukrainy oraz obywatele innych państw mogą aktualnie za zgodą Komendanta placówki Straży Granicznej przekroczyć granicę ukraińsko-polską lub złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej nawet bez okazania żadnego dokumentu tożsamości.

 1.           Czy jest możliwy wjazd mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym?

Obywatele Ukrainy w wieku 18-60 lat płci męskiej nie mogą opuścić terytorium Ukrainy. Ostateczną decyzje o wyjeździe z Ukrainy podejmuje Państwowa Straż Graniczna Ukrainy na podstawie obowiązujących ograniczeń związanych ze stanem wojennym na terytorium kraju. Jeżeli w indywidualnych przypadkach Państwowa Straż Graniczna Ukrainy podejmie decyzję o możliwości wyjazdu z kraju, to Straż Graniczna RP wpuści taką osobę na terytorium Polski.

 1.           Na jakiej podstawie dziecko może przekroczyć granicę?

Dla wjazdu dziecka jest wymagany jakikolwiek dokument tożsamości dziecka (paszport wewnętrzny lub paszport zagraniczny, a w razie jego braku – akt urodzenia). Obecność rodzica lub opiekuna na granicy nie jest wymagana. Nie ma także potrzeby posiadania zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę.

 1.           Wjazd do Polski własnym samochodem – czy potrzebna jest Zielona Karta?

Obecnie jest możliwy wjazd z Ukrainy do Polski bez Zielonej Karty. 

W razie braku Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski potrzebne jest ubezpieczenie graniczne. Ubezpieczenia graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je towarzystwa ubezpieczeniowe Hestia, PZU oraz Warta.

Umowę ubezpieczenia granicznego można zawrzeć z agentami tych firm na przejściach granicznych lub poprzez właściwe infolinie towarzystw.

 1.           Czy trzeba robić testy w kierunku COVID-19 aby móc przekroczyć granicę?

Nie, ani obywatele Ukrainy, ani obywatele innych państw, którzy przekraczają polsko-ukraińską granicę nie muszą wykonywać testu na obecność koronawirusa.

 1.           Czy trzeba odbyć kwarantannę po przyjeździe? 

Nie, od 25 lutego 2022 r. kwarantanna została zniesiona zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i dla obywateli innych państw przekraczających polsko-ukraińską granicę.

 1.           Jakie dokumenty warto wziąć ze sobą w celu legalizacji pobytu, pracy, nauki w Polsce po wjeździe, uzyskania ewentualnej pomocy społecznej w przyszłości?

W miarę możliwości wszystkie dokumenty, które potwierdzają:

 • stan cywilny, 
 • istnienie więzi rodzinnych, 
 • zmianę nazwiska lub imienia, 
 • miejsce dotychczasowego zamieszkania na Ukrainie,
 • wykształcenie,
 • uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 • tytuły naukowe,
 • straż pracy,
 • problemy zdrowotne / stopień niepełnosprawności,
 • prawo własności nieruchomości, ziemi, samochodu itd.

W szczególności: akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, dowód osobisty obywatela Ukrainy, paszport wewnętrzny, zaświadczenie o zameldowaniu na Ukrainie, potwierdzenie nadania numeru identyfikacyjnego płatnika podatków,  dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, prawo jazdy, orzeczenia lekarskie, listę aktualnie przyjmowanych leków (ew. recepty), kartę pacjenta, kartę szczepień. 

 1.           Czy obywatele innych krajów mieszkający na Ukrainie mogą wjechać do Polski na tych samych zasadach, co obywatele Ukrainy?

Tak, według informacji z różnych przejść granicznych wpuszczani są obywatele państw trzecich (nie-Ukraińcy), którzy mogą uzyskać zgodę Komendanta Straży Granicznej na pobyt do 15 dni. Należy jednocześnie pamiętać, że osoby posiadające np. wizy Schengen bądź tytuły pobytowe innych krajów UE mogą z nich skorzystać przekraczając granicę na zasadach ogólnych. 

 1.           Czy z Ukrainy można przywieźć zwierzęta?

Zwierzęta można przewieźć nawet bez kompletu dokumentów. Wprowadzono tymczasową procedurę przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nieposiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów czy fretek. 

Wszystkie wytyczne i wzory dokumentów można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

 1.         Gdzie można szukać pomocy po przyjeździe do Polski?

Główne ośrodki recepcyjne znajdują się w następujących miejscach:

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama 
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 

Informacje dotyczące schronienia, pomocy materialnej, poszukiwania pracy, listy i dane kontaktowe ośrodków pomocy są dostępne na stronach urzędowych (w tym w języku ukraińskim): 

Informacji udzielają również lokalne organy administracji publicznej, oddziały organizacji międzynarodowych, miejscowe stowarzyszenia i fundacje.

 1.         Czy będzie dostęp do pomocy medycznej, w tym kobietom w ciąży przysługuje pomoc medyczna? 

Każdej osobie, która przybyła do Polski w związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę i zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.  

Szczegóły dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 1.         Czy można liczyć na wypłaty świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych w Polsce?

Tak, informacje dotyczące wypłat świadczeń pieniężnych warto sprawdzać na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-zus-dla-uchodzcow-z-ukrainy/4484720

 1.         Do którego urzędu można zadzwonić, żeby uzyskać informacje dotyczące przedłużenia legalnego pobytu w Polsce? 

Działa ogólnopolska infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyłącznie dla obywateli Ukrainy dla udzielenia konsultacji: +48 477 21 75 75. 

Właściwe informacje można znaleźć także na stronie internetowej Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

Działają także infolinie urzędowe w poszczególnych województwach. W woj. mazowieckim całodobowa infolinia dostępna jest pod numerem 987

 1.         Czy po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej można udać się dalej na zachód i szukać pomocy w innym państwie?

Rządy wielu państw UE oferują obecnie pomoc dla osób uciekających z Ukrainy. Przed wyjazdem do innego państwa z Polski zalecamy sprawdzić zasady wjazdu i uzyskania pomocy w tym państwie, a także skontaktować się z ambasadą i wydziałami konsularnymi, w tym znajdującymi się w Polsce. 

 1.         Czy w Polsce można zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Tak, od 25 lutego 2022 r. Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej  w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Należy zaznaczyć, iż Kancelaria nie zaleca złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku gdy cudzoziemiec przekracza granicę na podstawie ważnej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego. 

 1.         Gdzie i jak można złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Taki wniosek można złożyć:

 1. w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kontroli granicznej (należy wówczas poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej),
 2. podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej),
 3. za pośrednictwem komendanta oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego ośrodka strzeżonego, aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego – w przypadku, gdy osoba która chce złożyć wniosek udzielenie ochrony międzynarodowej przebywa w ww. miejscach detencji.

Szczegółowy opis procedury:  

https://www.gov.pl/web/udsc/w-jaki-sposob-zlozyc-wniosek-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej2

 1.         Czy można złożyć wniosek o ochronę później, już po przekroczeniu granicy?

Tak. Wniosek o ochronę międzynarodową można w każdym momencie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 1.         Czy można wycofać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Tak, można wycofać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wycofanie takiego wniosku powoduje umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, to wycofanie wniosku i w konsekwencji umorzenie postępowania spowoduje wydanie wobec cudzoziemca decyzji o zobowiązaniu do powrotu i zakazu ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może również samodzielnie uznać pewne zachowania bądź zaniechania co do spełnienia określonych obowiązków za dorozumiane wycofanie wniosku (np. jeśli cudzoziemiec nie stawił się w ośrodku lub wyjechał z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Skutek będzie taki sam – umorzenie postępowania.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/wycofanie-wniosku

 1.         Czy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej trzeba przebywać w obozie dla uchodźców?

Jeżeli cudzoziemiec przy złożeniu przedmiotowego wniosku deklaruje posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Polski, to nie ma obowiązku przebywania w ośrodku.  Cudzoziemiec nie musi udokumentować tego faktu, czyli nie musi składać umowy najmu, zaświadczenia o zameldowaniu ani wykazywać innych tytułów do zajmowania lokalu. 

 1.         Czy koniecznym jest złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli posiada się ważną wizę lub wjechało się na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego (na tzw. bezwizie, biometrze)? 

Nie, nie ma takiej konieczności. 

 1.         Ile czeka się na rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej, z wyłączeniem trybu przyspieszonego, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na formularzu. Jednak dotychczasowa praktyka pokazywała, że postępowania trwały około 12 miesięcy bądź dłużej.

Termin ten może być przedłużony do 15 miesięcy, w przypadku gdy:

 • sprawa jest szczególnie skomplikowana,
 • gdy z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej występuje w krótkich odstępach czasu duża liczba cudzoziemców i uniemożliwia to rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w terminie 6 miesięcy,
 • gdy wnioskodawca nie przedstawia informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy, nie udostępnia posiadanych dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku, nie stawia się na wezwanie organu. 
 1.         Czy polskie szkoły przyjmą dzieci z Ukrainy?

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W tym procesie nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

 1.         Czy studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację w Polsce?

Aktualnie studenci z Ukrainy mają możliwość kontynuowania studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. 

W celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim): +48 532 547 968, +48 883 840 964, +48 883 840 967, +48 539 147 692.

Oficjalny komunikat w tej sprawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-kontynuowania-studiow-na-kierunku-lekarskim-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-w-ukrainie

Dla studentów innych kierunków na razie obowiązują ogólne warunki rekrutacji.

W najbliższym czasie Ministerstwo Nauki i Edukacji ma uprościć tę kwestię.  

 1.       Złożenie wniosku udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – czy można złożyć po wjeździe do Polski na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej lub po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Do Polski można wjechać na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej. Trwają jednak prace legislacyjne w tym zakresie, które mają na celu doprecyzowanie reguł wjazdu. Na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (https://www.gov.pl/web/udsc/najczesciej-zadawane-pytania2) wskazano, że na razie nie trzeba składać wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ww. wniosku nie można zgłosić po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *