Państwowa Inspekcja Pracy – co skontroluje w 2024?

Państwowa Inspekcja Pracy – zadania i kompetencje

Zadania PIP wynikają m. in. z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Do podstawowych zadań tego organu należy:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym:
 • przepisów BHP, 
 • przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów, 
 • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
 • zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;
 • kontrola legalności zatrudnienia;
 • kontrola wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 • podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w tym badanie przyczyn oraz kontrola stosowania środków zapobiegających wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Wśród typowych naruszeń wykrywanych przez PIP znajdują się przypadki przekroczenia norm czasu pracy, opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń oraz brak niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach.

Kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontroli inspekcji pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia także inni przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają również podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej, czy też pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Inspekcja Pracy – uprawnienia 

W celu realizacji swoich zadań Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów istnieje możliwość zastosowania środków prawnych. Państwowa Inspekcja Pracy m. in. może:

 • nakazać usunięcie uchybień, wstrzymanie prac lub działalności; 
 • skierować pracowników do innych prac;
 • nakazać zaprzestanie prowadzenia działalności lub działalności określonego rodzaju;
 • nakazać wykonanie odpowiednich badań i pomiarów czynników szkodliwych;
 • nakazać pracodawcy wypłacenie należnego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi;
 • nakładać grzywny w drodze mandatów karnych i kierować wnioski o ukaranie do sądów.

Państwowa Inspekcja Pracy – co i kogo skontroluje w 2024?

Podczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy omówiła “Program działania PIP na rok 2024”. Z przedstawionych informacji wynika, że w 2024 r. planowane jest przeprowadzenie 60 tys. kontroli.

Do najważniejszych zadań PIP należy badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza w zakresie opóźnień i zaniżania wypłat.

Ponadto, w latach 2022-2024 Państwowa Inspekcja Pracy zwraca szczególną uwagę na: sektor budowlany, kontrolę zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy, a także nadzór nad zakładami pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli w 2024 roku będzie zwracać szczególną uwagę na:

 • przestrzeganie przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • kontrolę wykazu stanowisk pracy oraz ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 • przestrzeganie przepisów nowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, stosunku pracy i pracy zdalnej.

Dodatkowo, nowe działania kontrolne zaplanowane są w branży: odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepłowni i elektrociepłowni zasilanych paliwami stałymi (węgiel, biomasa, paliwa RDF) oraz magazynowania, sprzedaży i przetwórstwa złomu metali.

W sektorze energetyki wiatrowej PIP skupia się na ryzyku wypadków przy pracy na wysokościach, natomiast w przemyśle ciężkim koncentruje się na identyfikacji i kontroli zagrożeń chemicznych i mechanicznych.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowała:

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *