mobbing-w-pracy

Czym jest mobbing w pracy i jak kancelaria może pomóc pracodawcy?

Mobbing w pracy to zjawisko, które znalazło swoje miejsce w przepisach Kodeksu pracy stosunkowo niedawno. Ma ono niebywale szkodliwy wpływ na pracownika poddawanego takiej presji. Z tego powodu sądy są szczególnie wyczulone na wszelkie przejawy mobbingu w miejscu zatrudnienia.  Należy zwrócić także uwagę na ciążący na pracodawcach obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Podpowiadamy, jak dokładnie zdefiniować i rozpoznać mobbing, jak kancelaria może pomóc pracodawcy w zakresie zagadnień dotyczących mobbingu i czy taka pomoc rzeczywiście jest potrzebna.

Czym jest mobbing w pracy?

Mobbing to określenie używane na nazwanie działań lub zachowań dotyczących pracownika albo też ukierunkowanych przeciwko niemu. Działania mobbingowe polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu. Z mobbingiem mamy do czynienia wtedy, gdy wspomniana presja lub negatywne zachowania powodują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika. Mobbingiem nazywane są również działania prowadzące do izolowania pracownika albo wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Mobbing nie zawsze przyjmuje formę agresywnych zachowań, może mieć także postać biernego zachowania. Doskonałym przykładem takiego działania jest ignorowanie pracownika przez przełożonego w czasie spotkań ze współpracownikami. W szczególności, gdy zachowaniu temu towarzyszy pomijanie pracownika przy delegowaniu zadań, brak reakcji na pytania lub wątpliwości oraz wyrażone opinie i zgłaszane pomysły. Istotna jest tutaj powtarzalność tych działań, czyli zgodnie z definicją mobbingu muszą być to zachowania długotrwałe.

Ani w Kodeksie pracy, ani w żadnych innych dokumentach nie określono katalogu zachowań sprawcy, które są uznawane za przejaw mobbingu. Działania mobbingowe mogą być zróżnicowane, w zależności od samego mobbera, czyli osoby dopuszczającej się wobec innych mobbingu. Dlatego tak ważne jest udowodnienie uporczywości i długotrwałości tych szkodliwych działań. Warto także pamiętać, że mobbing nie zawsze musi dotyczyć osób na różnych szczeblach hierarchii firmowej. Zdarzają się sytuacje, w których mobber i jego ofiara pracują na tych samych stanowiskach. Choć jest to sytuacja dużo rzadsza, to jednak również takie bywają rozpatrywane przez sądy.

Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?

Pracodawca nie tylko może, ale wręcz ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Ma do dyspozycji wachlarz konkretnych działań. Przede wszystkim niezbędne jest natychmiastowe reagowanie na wystąpienie w firmie zachowań kwalifikujących się jako mobbing. Oprócz tego istotne jest profilaktyczne podejmowanie działań mających na celu niedopuszczenie do pojawienia się mobbingu. Konkretne działania antymobbingowe powinny zostać dobrane indywidualnie do potrzeb firmy i specyfiki jej działalności. Do najpopularniejszych rozwiązań należy sformułowanie procedur antymobbingowych, powołanie komisji antymobbingowych, utworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw przeciwdziałania mobbingowi oraz przeprowadzanie regularnych szkoleń antymobbingowych zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej. Pracodawca powinien pamiętać, że w świetle przepisów Kodeksu pracy to właśnie on jest jedynym podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu w miejscu pracy. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której on sam jest mobberem.

Pomoc kancelarii dla pracodawców w sprawie mobbingu

Pomoc kancelarii prawnych dla pracodawców w zakresie zagadnień związanych z mobbingiem jest szeroka i niebywale potrzebna. Wsparcie obejmuje nie tylko sformułowanie procedur oraz dokumentów, ale również doradztwo prawne, a w razie potrzeby reprezentowanie pracodawców w sądzie lub w postępowaniach pozasądowych. Reprezentacja taka ma na celu wyjaśnienie pracownikowi, że nie każde zachowanie w jego ocenie postrzegane jako mobbing jest nim również w świetle prawa. Kancelarie prawnicze zwracają również szczególną uwagę na fakt, że aby konkretne działania mogły zostać zakwalifikowane jako mobbing, muszą być zarówno uporczywe, jak i długotrwałe, a jednocześnie nosić znamiona nękania lub zastraszania, co zostało określone w ustawowej definicji mobbingu. Często takie reprezentowanie pracodawcy pozwala polubownie zakończyć sprawę i uniknąć postępowania sądowego. 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *