Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne
§1

 1. Usługodawcą jest Piotr Sawicki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka”, ul. Poznańska 7/2, 00-680 Warszawa, NIP: 7621947314, Regon: 142686579.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje
§ 2

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi – usługi informacyjne i komunikacyjne świadczone przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego.
 4. Usługobiorca – subskrybent newslettera dystrybuowanego przez Usługodawcę lub osoba komunikująca się z Usługodawcę za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sawickiwspolnicy.pl.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, czyli Piotr Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka” będący stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługi
§ 3

 1. Usługodawca świadczy usługi informacyjne i komunikacyjne przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zapisanie się do bazy subskrybentów newslettera dystrybuowanego przez Usługodawcę lub poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sawickiwspolnicy.pl.
 3. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 4. Usługobiorca może korzystać z Usług z zastrzeżeniem, że spełnia wymagania techniczne określone w § 4 Regulaminu.

Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Usług
§ 4

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika), posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), aktualna wersja przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne Usługobiorcy, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 3. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usług z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

Odstąpienie od umowy
§ 5

 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usług.
 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą.

Prawa i obowiązki stron
§ 6

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 4. Usługodawca jest objęty ustawowym zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje
§ 7

 1. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 2. Reklamację należy przesłać na adres: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl lub na adres siedziby Usługodawcy: Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka, ul. Poznańska 7/2, 00-680 Warszawa.
 3. Reklamacje bez wskazania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
§ 8

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2024 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu:
  1. ze względu na konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
  2. na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Regulaminu),
  3. wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  4. ze względu na konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu,
  5. ze względu na zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji