Prawo upadłościowe

Postępowanie upadłościowe ma na celu uzyskanie środków pieniężnych na zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Cały proces dotyczący likwidacji majątku dłużnika oraz przeznaczenia sum uzyskanych w toku postępowania upadłościowego prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza.

prawo upadłościowe

Skuteczne doradztwo prawne w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zarówno względem przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, jest podstawą sukcesu całego postępowania upadłościowego. Celem naszej kancelarii jest profesjonalne wsparcie Klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego. Zapraszamy do Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie.

 

Postępowanie upadłościowe – zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie prawa upadłościowego

Nasz zespół doświadczonych prawników i ekspertów oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowania upadłościowego. Świadczymy usługi w zakresie:

  • analizy sytuacji finansowej spółek – prowadzimy szczegółową analizę sytuacji finansowej spółek pod kątem zaistnienia stanu niewypłacalności oraz powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • opracowania planu działania – przygotujemy plan działania mający na celu skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego, uwzględniającego realizację planów spółki przy zapewnieniu członkom zarządu ochrony przed poniesieniem odpowiedzialności z tytułu niewykonania ustawowych obowiązków oraz zapewniając wierzycielom zaspokojenie w jak najwyższym stopniu.
  • negocjacji z wierzycielami – prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu przygotowania najkorzystniejszych warunków do przeprowadzenia postępowania upadłościowego oraz podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie przed działaniami wierzycieli zmierzającymi do umorzenia postępowania upadłościowego.
  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również wniosku o przygotowaną likwidację (pre-pack) – przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości oraz pomagamy skompletować niezbędne załączniki wniosku, w szczególności spis wierzycieli, bilans spółki, czy wykaz majątku. Doradzamy naszym klientom jak skutecznie przygotować i przeprowadzić przygotowaną likwidację (pre-pack), w szczególności poprzez przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika.
  • obsługi prawnej na wszystkich etapach postępowania – opracowujemy skuteczną strategię procesową na każdym etapie postępowania upadłościowego poprzez analizę sytuacji finansowej spółki, sporządzenie planu działania, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, sporządzenie wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika, zastępstwo procesowe na rozprawach, przygotowanie pism procesowych w trakcie postępowania sądowego, nadzór nad prowadzoną przez syndyka likwidacją majątku upadłego.
  • reprezentacji dłużników w postępowaniu upadłościowym – pomagamy dłużnikom w zakresie kontaktów z uczestnikami postępowań przed sądami, sporządzania pism procesowych, w szczególności wniosków dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, sprzeciwów od umieszczenia wierzytelności na liście wierzytelności, zażaleń w tym na zatwierdzenie sprawozdań rachunkowych syndyka.
  • reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym – zapewniamy obsługę prawną wierzycielom w zakresie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości ich dłużników, sporządzenia zgłoszeń wierzytelności, składania sprzeciwów do list wierzytelności, wniosków o wyłączenie przedmiotów z masy upadłości, złożenia zarzutów do opisów i oszacowania wartości poszczególnych składników majątku dłużnika oraz do odrębnych, częściowych oraz ostatecznych planów podziału, sporządzenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności oraz innych pism procesowych, a także zapewniamy zastępstwo procesowe na rozprawach.
  • obsługi prawnej w zakresie kontroli działań syndyka – prowadzimy działania mające na celu ochronę dłużnika przed nieprawidłowymi działaniami syndyka zmierzającymi do uszczuplenia masy upadłości, a w konsekwencji do wyrządzenia szkody wierzycielom. Przeciwdziałamy ustalaniu wynagrodzenia syndyka w wysokości zawyżonej. Działamy na rzecz naszych klientów nadzorując sprawny i prawidłowy przebieg przeprowadzanej likwidacji majątku upadłego przez syndyka.
  • sporządzania i zawierania układu w postępowaniu upadłościowym – przygotowujemy propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym, przeprowadzamy negocjacje z wierzycielami i dłużnikami w zakresie uzgodnienia i przyjęcia propozycji układowych. Zapewniamy naszym klientom pomoc i nadzór nad wykonaniem układu przez upadłego.
  • reprezentacji osób fizycznych w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej – przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności spisem wierzycieli, wykazem majątku. Zapewnimy obsługę prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego, również poprzez negocjacje z wierzycielami, sporządzanie sprzeciwów co do wierzytelności na liście wierzytelności, ochronę dłużnika przed egzekucją, zarówno przed rozpoczęciem postępowania, w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu. Po ogłoszeniu upadłości pomagamy upadłym uzyskać z sumy otrzymanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego kwotę na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych, a także pomagamy upadłym złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, bądź po ustaleniu planu spłaty.

Zespół prawników i specjalistów Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie świadczy szereg usług prawnych, w tym z zakresu prawa upadłościowego. Sprawami naszych Klientów zajmujemy się kompleksowo, działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do umówienia spotkania w naszej kancelarii w Warszawie w celu omówienia szczegółów współpracy bądź do skorzystania z prowadzonych przez nas konsultacji online.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo upadłościowe

Skuteczne doradztwo prawne w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Prawo restrukturyzacyjne

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie przygotowania propozycji układowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt